Komunitné centrum


KOMUNITNÉ CENTRUM

       

          Dňa 2. mája 2017 sa na OÚ Nižná Slaná otvorilo Komunitné centrum, ktoré bude slúžiť všetkým občanom našej obce.

 

Čo je Komunitné centrum?

- ide o inštitucionálne zariadenie, ktoré poskytuje primárne programy reagujúc na aktuálne pálčivé problémy a potreby miestnych komunít,

- slúži ako nástroj riešenia integrácie miestnych komunít v našej obci.

 

Cieľom komunitného centra je:

- poskytovať: - sociálne poradenstvo,

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

- preventívne a osvetové aktivity,

- záujmové činnosti,

- vykonáva sa komunitná práca a komunitná rehabilitácia,

- odborné činnosti.

 

Na čo sa komunitné centrum zameriava?

- hľadanie riešení nepriaznivej sociálnej situácie tým obyvateľom, ktorí sa stali členmi vylúčenej komunity,

- deti, plnoleté FO, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením,

- prevencia sociálno- patologických javov a rizikového správania,

- znižovanie bariér medzi rómskymi a nerómskym obyvateľstvom,

- prevencia sociálnej exklúzie,

- včasná intervencia.

 

Komunitné centrum bude zabezpečovať:

Odbornú činnosť

Chceme zabezpečiť dostatočnú informovanosť samotnému jedincovi, rodine či komunite ako aj príbuzným o možnosti poskytovania sociálnych služieb v rámci komunitného centra, kde budeme poskytovať sociálne poradenstvo, ktoré bude slúžiť na rozvoj a orientáciu komunity v ich živote.

Sociálne poradenstvo

Budeme poskytovať pomoc pri zmiernení negatívnych návykov, spôsobov správania a začlenenia vylúčenej komunity do spoločnosti.

 

Preventívne a osvetové aktivity

Ich cieľom je motivovať a vzdelávať našu cieľovú skupinu rôznymi besedami, rozhovormi a 

stretnutiami s odborníkmi, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach. Taktiež sa chceme zamerať na aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálno- patologických javov a rizikového správania.

 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Chceme byť nápomocný pri usmerňovaní a keď bude potrebné aj pri vybavovaní úradných záležitostí s doprovodom, ak si to daná situácia bude vyžadovať.

 

Klub pre matky s deťmi

V rámci takého to klubu sa chceme zamerať na deti a ich matky, ktoré žijú v znevýhodnených sociálno- ekonomických podmienkach a ich deťom obvykle spôsobuje problém zapojiť sa do vzdelávacieho procesu.

 

Záujmové činnosti

Tie sa budú prispôsobovať potrebám jednotlivca, skupiny a ich vzájomných interakcií. V rámci záujmových činností chceme dosiahnuť rozvoj kognitívnych funkcií, podporu kognitívnej fluencie, rozvíjať jemnú a hrubú motoriku.

 

Našou víziou komunitného centra v obci Nižná Slaná je komunitné centrum, ktoré bude fungovať na ušľachtilých ľudských princípoch, bude pevne ukotvené v komunite, pre ktorú je inšpiráciou a ktorá ho zároveň motivuje do ďalšej činnosti.

 

VLASTNÝ ZMYSEL NACHÁDZAME V TOM, ŽE POMÁHAME HĽADAŤ ZMYSEL INÝM...

 

 

Komunitné centrum je otvorené : 

OTVÁRACIE HODINY

KOMUNITNÉHO CENTRA

obce Nižná Slaná

 

 

Prevádzkový čas

Obedňajšia prestávka

Prevádzkový čas

Poznámka

Pondelok

08.00-12.00 hod.

12.00 -12.30 hod.

12.30-14.30 hod.

administratívna činnosť

Utorok

08.00-12.00 hod.

12.00 -12.30 hod.

12.30-14.30 hod.

administratívna činnosť

Streda

08.00-12.00 hod.

12.00 -12.30 hod.

12.30-14.30 hod.

besedy, osveta, prevencia

Štvrtok

08.00-12.00 hod.

12.00 -12.30 hod.

12.30-14.30 hod.

administratívna činnosť

Piatok

08.00-12.00 hod.

12.00 -12.30 hod.

12.30-14.30 hod.

administratívna činnosť

Sobota

Zatvorené

 

Sobota

Zatvorené

 

Zatvorené

 

Nedeľa

Zatvorené

 

Nedeľa

Zatvorené

 

Zatvorené

 
Aktivity, ktoré KC bude pripravovať na celý týždeň sa budú priebežne aktualizovať.