Miestny odbor Matice slovenskej

Miestny odbor Matice slovenskej Nižná Slaná

            Matica slovenská vznikla z vôle slovenského národa v roku 1863 a od svojho vzniku sa stala spolu tvorkyňou jeho národného sebaurčenia, ochrankyňou práv Slovákov, zjednocovateľkou prúdov národa i života slovenského a bohatou studnicou jeho kultúry a vzdelanosti.
Organizácia miestneho odboru Matice slovenskej
Miestny odbor Matice slovenskej je založený na území obce Nižná Slaná. Podmienky jeho založenia sú obsiahnuté v článku V. § 14 ods. 1-7- Stanov Matice slovenskej.
Orgánmi Miestneho odboru Matice slovenskej sú:
Valné zhromaždenie miestneho odboru
Výbor miestneho odboru
Dozorný výbor miestneho odboru
Predseda miestneho odboru
Miestny odbor Matice slovenskej si môže, vychádzajúc z miestnych podmienok, zriadiť v rámci svojej vnútornej organizácie, profesijné sekcie, kluby a iné záujmové organizačné zložky.

Názov s sídlo
Názov:    Miestny odbor Matice slovenskej NIŽNÁ SLANÁ
Adresa sídla:  Nová 28, 049 23 Nižná Slaná
Identifikačné číslo:   00179027 272
Odvetvie ekonomickej činnosti (OKEČ) : 91332 Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov

História Miestneho odboru Matice slovenskej v Nižnej Slanej
Zakladajúce Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej sa v našej obci konalo dňa 29. februára 1948 v miestnosti Štátnej ľudovej školy a za predsedu bol zvolený Samuel Mikulík - riaditeľ školy.
Miestny obor Matice slovenskej mal na zakladajúcom Valnom zhromaždení celkom 40 členov. Zmeny v spoločnosti mali veľký vplyv na vývoj matičného hnutia a tak isto aj na jeho činnosť. Listom číslo 1371/Prez-III-Tk/1951 zo dňa 19. apríla 1951 bol Miestny odbor zrušený z nasledovného dôvodu:
„ Správny sbor Povereníctva informácií a osvety pre Maticu slovenskú, správny a dozorčí to orgán PIO na prechodný čas, kým sa premena MS na štátny ľudovýchovný ústav uskutoční formálne aj správne, dal Správe MS úpravu, že finančnú hotovosť likvidovaných MO MS preberá ústredie MS, kým technické zariadenia, ktoré slúžia na vykonávanie osvetovej práce prevezme zápisnične miestna osvetová beseda, prípadne, ak táto dosiaľ v obci zriadená nebola, zariadenie prevezme MNV, ktoré ho dá do užívania niektorému jestvujúcemu krúžku alebo osvetovej besede, keď sa zriadi, na ďalšie vykonávanie kultúrno-osvetovej činnosti v obci.“
Dňa 9. februára 1991 obnovil činnosť.
Počet členov 28. Po obnovení MO MS nebol aktívny a z dostupnej archívnej dokumentácie je zrejmé, že činnosť nevyvíjal. Predsedom bol pán Martin Slovák.
Dňa 23. novembra 2006 sa konalo obnovujúce valné zhromaždenie miestneho odboru, Počet členov 44. Za predsedníčku bola zvolená pani Ľudmila Petergáčová a predsedníčku Dozorného výboru pani Gabriela Čipková.
Dňa 19. marca 2010 na Valnom zhromaždení Miestneho odboru Matice slovenskej boli na nové funkčné zvolené orgány takto:

Výbor:
Predseda:  Ľudmila Petergáčová
Podpredseda: Mgr. Janka Nemčková
Tajomník: Ing. Martin Gallík
Členovia:  Ondrej Gecelovský
Andrea Hajdúková
Náhradníci výboru: Stanislav Slovák ml.
Mariana Cervová
Dozorný výbor:
Predseda : Gabriela Čipková
Členovia: Mgr. Alžbeta Zagibová
Jana Gazdíková
Náhradník DV :  Mgr. Kvetoslava Dovčíková

Na Valnom zhromaždení dňa 20. apríla 2013 boli zvolené orgány Miestneho odboru MS nasledovne:

Predsedníčka MO MS: Ľudmila Petergáčová
Podpredseda: Ing. Marian Turic
Tajomník: Ing. Martin Gallík
Členovia výboru: Ondrej Gecelovský
Bc.Stanislav Slovák
Náhradníci výboru: Andrea Hajdúková
Mgr.Janka Nemčková
Predsedníčka Dozorného výboru: Mariana Cervová
Členovia: Mgr.Alžbeta Zagibová
Gabriela Čipková
Náhradník: Milan Slovák

Ing. Martin Gallík je od roku 2007 člen Krajskej rady MS Košického kraja a na Valnom zhromaždení MS dňa 19.11.2010 v Martine bol zvolený za člena Dozorného výboru MS.
K 31.01. 2011 mal miestny odbor 61 členov
Aktivity
Nový rok v evanjelickom a katolíckom kostole - vystúpenie FFS Hrabina
Trojkráľový výstup na kopec Kováčová/Ústodola
Zimný výstup na Repisko – účasť členov
Stolnotenisový turnaj „O cenu MO MS“
Veľkonočné sviatky v evanjelickom a katolíckom kostole - vystúpenie FFS Hrabina
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide – kultúrny program žiakov ZŠ s MŠ
Súťaž žiakov ZŠ s MŠ v speve ľudových piesní
Výstavka húb z nášho chotára
Stavanie májov - účasť členov pri vystúpeniach spevokolu
Relácie v Miestnom rozhlase – významné kultúrne výročia, osobnosti, udalosti
Nohejbalový turnaj „O cenu MO MS“
Dni Matice slovenskej organizované k výročiam významných udalostí alebo osobností
Stretnutie dôchodcov na Trojici – spolupráca s Klubom dôchodcov, vystúpenia členov v programe
Národný výstup na Kriváň – účasť členov na turistickej akcii
Štedrý deň v evanjelickom a katolíckom kostole – vystúpenie členov v spevokole

Folklórna spevácka skupina H R A B I NA
              Folklórna spevácka skupina HRABINA vznikla ako kolektívny člen v roku 2009 v Miestnom odbore Matice slovenskej v Nižnej Slanej. Piesne spieva v nižnoslanskom nárečí. Svojimi vystúpeniami reprezentuje obec na folklórnych, kultúrnych, spoločenských a cirkevných podujatiach v obci, okrese i mimo okres. Doteraz účinkovala na Vlachovskom lete a Vlachovskom remeselníckom jarmoku, Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej, Matičnom dni v Moldave n/Bodvou, Martinských matičných slávnostiach, Folklórnom večeri na Brdárke, Rok na Gemeri v Slavošovciach, Dni mesta Dobšiná, Dni mesta Jelšava, Hontianska paráda Hrušov, v programe „kým príde jar“ v Pači. Pravidelne vystupuje na Štedrý večer, Nový rok a Veľkú noc v evanjelickom kostole a v rímskokatolíckej modlitebni.
Na okresnej súťažnej prehliadke „Hlase moj, hlase moj…“ organizovanou Gemerským osvetovým pracoviskom Rožňava a obcou Betliar dňa 21.októbra 2012 skončila v kategórii speváckych skupín v Striebornom pásme. Vedúcim FSS Hrabina je v súčasnej dobe Ing. Martin Gallík. Ku dňu 30.5.2013 má MO MS 65 členov.

        Kontakty:
Ľudmila   Petergáčová
Nová 28
049 23 Nižná Slaná
Mobil: 0904 408 349
ludmila.petergacova@gmail.com

Ing. Martin Gallík
Nová 281, 04923 Nižná Slaná
Mobil: 0905 449 279
mato.gallik@gmail.com

Mgr. Janka Nemčková
Základná škola s materskou školou
Letná 14, 049 23 Nižná Slaná Telefón: 058/7951 124
Mobil: 0911 770 068
skola@zsnslana.edu.sk