Miestny odbor Matice slovenskej

Miestny odbor Matice slovenskej Nižná Slaná

           

Miestny odbor Matice slovenskej Nižná Slaná

   Matica slovenská vznikla z vôle slovenského národa v roku 1863 a od svojho vzniku sa stala spolutvorkyňou jeho národného sebaurčenia, ochrankyňou práv Slovákov, zjednocovateľkou prúdov národa i života slovenského a bohatou studnicou jeho kultúry a vzdelanosti.

A)Organizácia  miestneho odboru  Matice slovenskej

1) Miestny odbor Matice slovenskej je založený na území obce Nižná Slaná. Podmienky jeho založenia a činnosti sú obsiahnuté Stanovách Matice slovenskej zo dňa 17.septembra 2011.

2) Orgánmi Miestneho odboru  Matice slovenskej sú:

a) valné zhromaždenie

b) výbor

c) predseda

d) dozorný výbor

3) Miestny odbor Matice slovenskej si môže, vychádzajúc z miestnych podmienok, zriadiť v rámci svojej vnútornej organizácie, profesijné sekcie, kluby a iné záujmové organizačné zložky.

B)Názov s sídlo

Názov:  Miestny odbor Matice slovenskej NIŽNÁ SLANÁ
Adresa sídla: P.J. Šafárikka 223, 049 23 Nižná Slaná
Identifikačné číslo: 00179027  272
Odvetvie ekonomickej
činnosti (OKEČ) :  91332  Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov

C)    História  Miestneho odboru Matice slovenskej v Nižnej Slanej

Zakladajúce Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej sa v našej obci konalo dňa 29. februára 1948 v miestnosti Štátnej ľudovej školy a za predsedu bol zvolený Samuel Mikulík - riaditeľ školy.

Miestny obor Matice slovenskej mal na zakladajúcom Valnom zhromaždení celkom 40  členov. Zmeny v spoločnosti mali veľký vplyv na vývoj matičného hnutia a tak isto aj na jeho činnosť.

Listom číslo 1371/Prez-III-Tk/1951 zo dňa 19. apríla 1951 bol Miestny odbor zrušený z nasledovného dôvodu:

„ Správny sbor Povereníctva informácií a osvety pre Maticu slovenskú, správny a dozorčí to orgán PIO na prechodný čas, kým sa premena MS na štátny ľudovýchovný ústav uskutoční formálne aj správne, dal Správe MS úpravu, že finančnú hotovosť likvidovaných MO MS preberá ústredie MS, kým technické zariadenia, ktoré slúžia na vykonávanie osvetovej práce prevezme zápisnične miestna osvetová beseda, prípadne, ak táto dosiaľ v obci zriadená nebola, zariadenie prevezme MNV, ktoré ho dá do užívania niektorému jestvujúcemu krúžku alebo osvetovej besede, keď sa zriadi, na ďalšie vykonávanie kultúrno-osvetovej činnosti v obci.“

   Dňa 9. februára 1991 obnovil činnosť.

   Po obnovení nebol MO MS aktívny a z dostupnej archívnej dokumentácie je zrejmé, že činnosť vyvíjal krátku dobu.

Výbor:

Predseda        Martin    Slovák.

Podpredseda  Ján Stankovič

Tajmníčka       Margita  Ševčíková

Pokladníčka    Ing. Elena  Stančíková

Členovia          Stanislav Slovák

                        Mgr. Martin   Kanaba

                        Mgr. Mária  Slováková

K 1. novembru 1992 mal 34 členov

Dňa 23. novembra 2006 sa konalo obnovujúce valné zhromaždenie miestneho odboru, Počet členov 44. Za predsedníčku bola zvolená pani Ľudmila Petergáčová a predsedníčku Dozorného výboru pani Gabriela Čipková.

Dňa 19. marca 2010 na  Valnom zhromaždení Miestneho odboru Matice slovenskej boli na nové funkčné zvolené orgány takto:

Výbor:

Predsedníčka       Ľudmila    Petergáčová

Podpredseda        Mgr. Janka Nemčková

Tajomník               Ing. Martin  Gallík

Členovia               Ondrej Gecelovský

                              Andrea  Hajdúková

Náhradníci výboru:  Stanislav  Slovák  ml.

                                 Mariana  Cervová

Dozorný výbor:

Predseda                Gabriela  Čipková

Členovia                  Mgr. Alžbeta  Zagibová

                                Jana Gazdíková

Náhradník DV          Mgr. Kvetoslava  Dovčíková

   Ing. Martin Gallík je od roku 2007 člen Krajskej rady MS Košického kraja a na Valnom zhromaždení MS dňa 19.11.2010 v Martine bol zvolený za člena Dozorného výboru Matice slovenskej.

   K 31.01. 2011 mal miestny odbor 61 členov

Dňa 20. apríla 2013 na  Valnom zhromaždení Miestneho odboru Matice slovenskej boli na nové funkčné zvolené orgány takto:

Výbor:

Predsedníčka         Ľudmila  Petergáčová

Podpredseda          Ing. Marian  Turic

Tajomník                 Ing. Martin  Gallík

Členovia                  Ondrej Gecelovský

                                Bc. Stanislav Slovák

Náhradníčky výboru   Andrea Hajdúková

                                   Mgr. Janka Nemčková

Dozorný výbor:

Predsedníčka             Mariana   Cervová

Členovia                     Mgr. Alžbeta Zagibová

                                    Gabriela  Čipková

Náhradník DV            Milan   Slovák

   K 31.12. 2012 mal miestny odbor 68 členov

  Dňa 14. mája 2017 na Valnom zhromaždení boli zvolené orgány Miestneho odboru MS nasledovne:

Výbor:

Predsedníčka          Mgr. Milena  Kolesárová

Podpredseda          Ing. Martin  Gallík

Tajomníčka              Ľudmila    Petergáčová

Členovia                   Ján   Kalina

                                  Ing. Stanislav  Slovák

Náhradníci výboru    Gabriela  Čipková

                                  Ondrej Gecelovský

Dozorný výbor

Predsedníčka            Mgr. Janka Nemčková

Členovia                    Katarína  Hudáková

                                  Milan   Slovák

Náhradníčka DV       Štefánia  Petríková

  

Zmenou predsedníčky sa zmenila aj adresa sídla MO MS.

K 31.12. 2016 mal miestny odbor 53 členov

D)    Aktivity

- Nový rok v evanjelickom a katolíckom kostole - vystúpenie FSk Hrabina

- Trojkráľový výstup na kopec Kováčová/Ústodola

- Zimný výstup na Repisko – účasť členov

- Veľkonočné sviatky v evanjelickom a katolíckom kostole - vystúpenie FSk Hrabina

- Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide – kultúrny program

- Stavanie májov -  účasť členov

- Relácie v Miestnom rozhlase – významné  kultúrne výročia, osobnosti, udalosti

- Dni Matice slovenskej organizované k výročiam významných udalostí alebo osobností

- Národný výstup na Kriváň – účasť členov na turistickej akcii

- Štedrý deň v evanjelickom a katolíckom kostole – vystúpenie FSk Hrabina

E) Kontakty

Mgr. Milena  Kolesárová

P. J. Šafárika 246

049 23 Nižná Slaná

Mobil:     0908 992193

E-mail    kolesarova.milena@gmail.com

Ing. Martin Gallík

Nová 281

049 23 Nižná Slaná

Mobil:    0905 449 279

Email:    mato.gallik@gmail.com

Mgr. Janka Nemčková

Kobeliarovo 51

049 23 Nižná Slaná

Mobil:    0911 770 068

Email:    nemckovajana@gmail.com