Oznamy

22. marec 2017 – Svetový deň vody

Poskytovateľ KC Obec Nižná Slaná, Námestie SNP č. 54, 049 23 Nižná Slaná
vyhlasuje výberové konanie na

a) jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
c) jedno pracovné miesto pracovníka KC;


Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.04.2017 o 10.00 hod. v priestoroch
zasadacej miestnosti obce Nižná Slaná, Námestie SNP č. 54, 049 23 Nižná Slaná.


Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54, 049 23 NIžná Slaná

         V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prace vo verejnom zaujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základná škola s materskou školou, Letná 14, 049 23 Nižná Slaná