Oznamy


ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
o doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
REKONŠTRUKCIA OBECNEJ BUDOVY
2.etapa bývalá kolkáreň

(94.57 kb)
(425.35 kb)
(396.34 kb)
(478.06 kb)
(192.18 kb)
(144.77 kb)
(70.95 kb)
(22.17 kb)
(71.88 kb)

Za rok 2017 bola obec

Nižná Slaná

vyhodnotená ako

Obec s predpokladom stabilného rozvoja

stabroz2018
stabroz2018
stabroz2018