Oznamy

Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

„Vybudovanie zberného dvora a stojísk v obci Nižná Slaná"

(308.08 kb)
(760.63 kb)

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
o doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
REKONŠTRUKCIA OBECNEJ BUDOVY
2.etapa bývalá kolkáreň

(94.57 kb)
(425.35 kb)
(396.34 kb)
(478.06 kb)
(192.18 kb)
(144.77 kb)
(70.95 kb)
(22.17 kb)
(71.88 kb)

Za rok 2017 bola obec

Nižná Slaná

vyhodnotená ako

Obec s predpokladom stabilného rozvoja

stabroz2018
stabroz2018
stabroz2018