Terénna sociálna práca v obci

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

          

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

• Zmluva o spolupráci číslo: N20160126001

• Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.03.2016.

• Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019


Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Andrea Lacková

Terénna pracovníčka/pracovník: Bc. Dobruša Borošová

Terénna pracovníčka/pracovník: Bc. Loriána Anderková

E- mail: tspniznaslana@ gmail.com

Tel. kontakt: 0917658207

Adresa kancelárie: Námestie SNP 35/3, 049 23 Nižná Slaná

Naša kancelária sa nachádza v obci Nižná Slaná v budove poštového úradu (požiarna zbrojnica).


Úradné hodiny :      

Pondelok 7:30 - 12:00  12:30 - 15:30      

Utorok 7:30 - 12:00  12:30 – 15:30 Nižnoslanská Baňa      

Streda 7:30 - 12:00  12:30 - 17:00      

Štvrtok 7:30 - 12:00  12:30 – 15:30 Nižnoslanská Baňa      

Piatok 7:30 - 12:00  12:30 - 14:00 


Činnosť pracovníkov terénnej sociálnej práce spočíva vo vyhľadávaní sociálne vylúčených klientov, ktorí nemajú schopnosť, resp. stratili zručnosť na riešenie svojich sociálnych problémov.

  • Zároveň zahŕňa:

                   - Poradenstvo pri riešení sociálnych a rodinných problémov,

                   - Poradenstvo v oblasti zamestnania (písanie žiadostí, hľadanie kontaktov na internete)

                   - Krízová intervencia v ťažkých životných situáciách,

                   - Poradenstvo a pomoc pri zabezpečení hygieny prostredia.

  • Nadväzovanie kontaktov s klientmi a sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami, uľahčenie komunikácie medzi klientom a inštitúciami, sprevádzanie klienta na inštitúcie.

                    Spolupráca s inštitúciami:

                     - škola (pri zápise žiakov, pri predvolávaní rodičov do školy, pri rannej dochádzke,

                     - lekárske pracoviská (všeobecný lekár, pediater, nemocnice),

                    - úrad práce a sociálnych vecí (oddelenie ochrany detí, sociálna kuratela, dávky v hmotnej núdzi, sociálne dávky),

                     - polícia - súdy, exekútorské úrady (dohody o splátkovom kalendári),

                    - krízové centrum (sprostredkovanie kontaktu rodičov s deťmi),

                      - sociálna poisťovňa (dôchodky)

  • Podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostatnému riešeniu svojich problémov, podpora a posilňovanie sebavedomia a zodpovednosti, prispievanie k prevencii násilia a dekriminalizácii skupín v komunite.
  • Osveta a propagácia zdravého životného štýlu – čistota okolia, lepšie nakladanie s komunálnym odpadom, pravidelná návštevnosť u lekára, očkovanie.
  • Administratívne činnosti spojené s vedením projektu TSP.