Profil verejného obstarávateľa

Obec Nižná Slaná z dôvodu úpravy výkazu výmer a rozpočtu ruší zákazku "Zberný dvor Nižná Slaná".