Obec Slaná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Futbal

Memoriál Milana Šlosárika – 16. ročník

   Dňa 4. júla 2014 sme uzavreli futbalovú sezónu Memoriálom Milana Šlosárika. Na jeho 16. ročník sa prihlásilo osem mužstiev, ktoré súťažili o putovný pohár starostu obce. Pri nádhernom slnečnom počasí si najlepšie počínalo mužstvo z Dobšinej, druhé skončilo mužstvo z Vlachova a tretie mužstvo z Betliara. Futbalové minizápasy sa začali hrať o deviatej hodine. Po dohratom finále sme si všetci pochutnali na dobrom guláši, ktorý im pripravil Milan Junger. O občerstvenie hrajúcim hráčom sa postaral Jozef Junger.

Milan Petergáč

Memoriál Milana Šlosárika – 16. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 16. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 16. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 16. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 16. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 16. ročník

Memoriál Milana Šlosárika – 15. ročník

    Dňa 29. júna 2013 sme uzavreli futbalovú sezonu Memoriálom Milana Šlosárika. Na jeho 15. ročník sa prihlásilo osem mužstiev, ktoré chceli vyhrať putovný pohár starostu obce. Najlepšie si počínalo mužstvo z Dobšinej, ktoré zvíťazilo nad aktuálnym víťazom Gemercupu - Výpekarmi Nižná Slaná. Tretia skončilo mužstvo z Gemerskej Polomy. Po dohratom finále sme si všetci pochutnali na dobrom guláši, s vedomím, že o rok sa tam zase stretneme.

                                                                                                                              Milan Petergáč

Memoriál Milana Šlosárika – 15. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 15. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 15. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 15. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 15. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 15. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 15. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 15. ročník
Memoriál Milana Šlosárika – 15. ročník

STANOVY
Telovýchovnej jednoty Baník Nižná Slaná

Článok 1
Základné ustanovenia

1) Telovýchovná jednota Baník Nižná Slaná (ďalej len TJ) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe a v iných obdobných činnostiach a aktivitách.

2) Poslaním TJ je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú činnosť.

3) Predmetom činnosti je:
podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
poskytovanie sociálnej pomoci,
zachovanie kultúrnych hodnôt
podpora vzdelávania

4) TJ je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

5) TJ ako i oddiely, odbory, spolky a iné záujmové skupiny – kluby sa môžu dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

6) TJ je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je Nižná Slaná., 049 23 Nižná Slaná.

7) Telovýchovnú jednotu tvoria oddiely, odbory spolky a iné záujmové skupiny (ďalej len „základné odvetvové zložky) združené v nej. Do TJ môžu vstúpiť i ďalšie oddiely a odbory, spolky a iné záujmové skupiny, ktoré požiadajú o prijatie. O ich prijatí za podmienok rešpektovania týchto stanov, rozhoduje výbor TJ.

8) Všetky základné odvetvové zložky majú rovnaké práva a zúčastňujú sa prostredníctvom svojich zástupcov (predsedov, delegátov), všetkých rozhodovacích, výkonných a zabezpečovacích činností.

9) Každá základná odvetvová zložka má právo vystupovať z TJ, osamostatniť sa alebo združiť do inej TJ. Svoj zámer oznámi 3 mesiace dopredu vždy k 30.6. alebo 31.12.. Pri vystúpení sa vykoná majetko-právne vysporiadanie. Nárok je podmienený dôkazom o získaní majetku vlastnou činnosťou alebo účelovo predelenými prostriedkami. Delimitáciu majetku schvaľuje valné zhromaždenie TJ.

Článok 2
Hlavné úlohy

1) TJ sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov základných odvetvových zložiek. Poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú službu.

2) TJ vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť telovýchovnej jednoty ako celku i združených základných odvetvových zložiek.

Článok 3
Členstvo

1) Členstvo môže byť- individuálne
- kolektívne
- čestné

2) Individuálne členstvo v TJ je dobrovoľné. Členom sa môže stať sl. štátny občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, i cudzí štátny príslušník ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor základnej odvetvovej zložky na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.

3) Dokladom o členstve je platný členský preukaz, u detí do 14 rokov žiadny preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok najneskôr do 31.12..

4) Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť.

5) Člen TJ má právo:
- zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných,
športových, turistických a iných obdobných aktivít ako i ďalších kultúrno-
spoločenských akcií usporadúvaných TJ alebo základnými odvetvovými
zložkami,
- zúčastňovať sa členských schôdzí
- zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť,
správanie, chovanie
- dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď
- mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený do funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek 18 rokov

6) Člen TJ má povinnosť:
- dodržiavať stanovy TJ, na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy,
uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločností,
- podieľať sa na činnosti základnej odvetvovej zložky,
- chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok, slúžiaci združenému subjektu a jeho
zložkám,
- riadne a včas platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky,

7) Čestné členstvo môžu orgány TJ udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj telesnej kultúry.
8) Disciplinárne konanie a opatrenia ukladajú orgány TJ a základných odvetvových zložiek podľa osobitnej smernice ATJ Slovenska.

Článok 4
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy

1) Športová, telovýchovná, turistická a iná obdobná záujmová a spoločenská činnosť sa uskutočňuje v základných odvetvových zložkách.

2) TJ ako i základné odvetvové zložky sa vo svojej činnosti riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány telesnej kultúry.

3) Medzi výborom TJ a výbormi základných odvetvových zložiek nie je vzťah nadradenosti a podradenosti, vzájomný vzťah medzi základnými odvetvovými zložkami je rovnoprávny.

4) Základné odvetvové zložky nemajú právnu subjektivitu, sú autonómnymi zložkami TJ so zvereným nehnuteľným majetkom, účelovým hmotným majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou. S účelovým majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou. S účelovým majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou hospodária samostatne. Konajú vlastným menom v súlade s predpismi súvisiacimi s ich športovou, telovýchovnou, turistickou, kultúrno – spoločenskou a inou obdobnou činnosťou.

5) Základným odvetvovým zložkám sa rozdeľujú získané alebo pridelené finančné prostriedky podľa pravidiel schválených všetkými ich predstaviteľmi.

6) Základné odvetvové zložky prostredníctvom svojich orgánov a členov využívajú všetky možnosti, aby v súlade s platnými predpismi získavali ďalšie vlastné príjmy. S týmto hospodária samostatne.

7) Výbor TJ chráni záujmy základných odvetvových zložiek vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám.

8) Výbor TJ podľa podmienok a potrieb si po schválení vo valnom zhromaždení vytvára aparát. Vnútorné vzťahy upravuje organizačný poriadok TJ.

Článok 5
Orgány TJ

1) Najvyšším orgánom TJ je valné zhromaždenie delegátov. Ich počet dohodnú zástupcovia základných odvetvových zložiek výborom TJ. Koná sa spravidla raz za rok.

2) Valné zhromaždenie prerokúva všetky základné otázky činnosti TJ, najmä
uznáša sa o vzniku TJ, názve a symbolike ako i o zániku
schvaľuje, mení alebo ruší stanovy TJ,
prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie ako i správu revíznej komisie,
volí výbor TJ a revíznu komisiu,
rozhoduje o vylúčení základnej odvetvovej zložky z TJ v prípade že jej činnosť je v rozpore so zákonom o združovaní občanov,
je oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru TJ ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami TJ,
je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní
Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých delegovaných zástupcov, ak sa nedohodne inak.

3) Medzi valnými zhromaždeniami riadi činnosť TJ výbor. Počet členov a spôsob voľby alebo zastúpenia stanoví valné zhromaždenie. Výbor sa skladá vždy z predsedu, tajomníka, hospodára a ďalších členov. Frekvenciu rokovaní stanoví výbor TJ.

4) Výbor sa stará o koordináciu činnosti základných odvetvových zložiek, vykonáva pre ne poradenskú a servisnú činnosť, zastupuje TJ na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami, organizuje v spolupráci so základnými odvetvovými článkami podnikateľskú a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov, rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané vlastnou činnosťou ako i prostriedky získané od štátu a ďalších organizácií i jednotlivcov na základné odvetvové zložky podľa rozsahu a kvality činnosti a ich podiele na získaní finančných prostriedkov.

5) Menom TJ sú oprávnení navonok vystupovať a konať výbor, predseda, tajomník a ďalší funkcionári splnomocnení výborom TJ. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.

6) Základné odvetvové zložky si na riadenie vlastnej činnosti volia výbor s predsedom a ďalšími funkcionármi. Ich najvyššími orgánmi sú členská schôdza alebo konferencia delegátov.

Článok 6
Revízna komisia

1) Revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom. Volí ju valné zhromaždenie. Vykonáva revízie hospodárenia TJ a ich základných odvetvových zložiek, o výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenie. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa rokovaní orgánov TJ s hlasom poradným.

Článok 7
Majetok a hospodárenie

1) TJ má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva sa na základe zmluvných vzťahov národný, prípadne iný majetok, o ktorý je povinná sa starať, chrániť ho a zveľaďovať.
Nakladá s nim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyšších telovýchovných orgánov a v súlade s nimi i s vlastnými pravidlami.

2) Zdrojom majetku TJ sú príjmy z členských, oddielových a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárstva i iných povolených podnikateľských činností, ďalej dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmy.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1) Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie 11. novembra 2007. Ich výklad vykonáva výbor TJ. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti.

2) Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predpismi SZTK vydanými po dohode s asociáciami Slovenskej republiky.


Telovýchovná jednota Futbalový oddiel Baník Nižná Slaná

Nižnoslanskí futbalisti na domácom ihrisku
Nižnoslanskí futbalisti na domácom ihrisku
Nižnoslanskí futbalisti na domácom ihrisku
Nižnoslanskí futbalisti na domácom ihrisku
Nižnoslanskí futbalisti na domácom ihrisku
Nižnoslanskí futbalisti na domácom ihrisku
Nižnoslanskí futbalisti na domácom ihrisku
Nižnoslanskí futbalisti na domácom ihrisku
Nižnoslanskí futbalisti na domácom ihrisku
Nižnoslanskí futbalisti na domácom ihrisku