Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Stavebný úrad

Zákonom č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov prešli postupne od 1.1.2002 na obce pôsobnosti na úseku pozemných komunikácii, vodného hospodárstva, ochrany prírody, a stavebného poriadku. Obec Nižná Slaná prechod týchto kompetencií zabezpečuje prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Dobšinej.


Spoločný obecný úrad Dobšiná
stavebný úrad
SNP 567, 049 25 Dobšiná
Pondelok
8:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Utorok
8:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Streda
8:00 - 11:00
13:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 11:00
Obedná prestávka: 11:00 -13:00

Agendu stavebného úradu vrátane správnych poplatkov vyriešite aj na Obecnom úrade v Nižnej Slanej.

Stavebné povolenie

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Zmena stavby pred jej dokončením

Ohlásenie drobnej stavby

Dodatočné stavebné povolenie

Ohlásenie stavebných úprav