Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov pre služby poskytované obcou Nižná Slaná podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch od 1. 1. 2018 a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná Slaná č. 02/2021.


I. Všeobecná vnútorná správa

1.
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
2,00 €
2.
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov, za každú aj začatú stranu
2,00 €
3. Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 2,00 €
4.
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 
5,00 €
5. Vydanie potvrdenia iného než potvrdenia o pobyte osoby 1,66 €

II. Stavebná správa

1.
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
a) fyzická osoba 40,00 €
b) právnická osoba 100,00 €
2. Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,00 €
3. Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
3a.  Na stavby na bývanie
a) na stavbu rodinného domu 50,00 €
b) na stavbu bytového domu 100,00 €
3b. Na stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy, záhradné chatky) alebo na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
a) ak stavba nepresahuje plochu 25 m2 25,00 €
b) ak stavba presahuje plochu 25 m2 50,00 €
3c.  Na stavebné úpravy dokončených stavebieb vyžadujúcich stavebné povolenie
a) rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35,00 €
b) bytových domov 100,00 €
3d.  Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
a) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00 €
b) na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00 €
c) na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV 30,00 €
d) na spevnené plochy a parkoviská  30,00 €
e) na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady  30,00 €
3e.
Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
a) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 50,00 €
b) na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50,00 €
c) na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV 50,00 €
d) na spevnené plochy a parkoviská  50,00 €
e) na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. prístrešky, sklady 50,00 €
3f. Na zmeny dokončených uvedených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa bodov 3d. a 3e. 20,00 €
3g.
Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb líniové stavby a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
a) do 50 000 € vrátane 100,00 €
b) nad 50 000 € a zároveň do 100 000 € vrátane 200,00 €
c) nad 100 000 € a zároveň do 500 000 € vrátane 400,00 €
d) nad 500 000 € a zároveň do 1 000 000 € vrátane 600,00 €
e) nad 1 000 000 € a zároveň do 10 000 000 € vrátane 800,00 €
f) nad 10 000 000 € 1 000,00 €
3h.
Na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné
povolenie stavby
50,00 €
4. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
a) právnickú osobu 100,00 €
b) fyzickú osobu 30,00 €
5. Ohlásenie jednoduchej stavby pre
a) právnickú osobu 50,00 €
b) fyzickú osobu 20,00 €
6. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
a) právnickú osobu 30,00 €
b) fyzickú osobu 10,00 €
7.
Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia
80,00 €
8.
Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 
10,00 €
9. Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30,00 €
10. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby  10,00 €
5.