Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Knižnica

Obecná knižnica Nižná Slaná 


telefónny kontakt Obec Nižná Slaná: +421 918 691 285

Marec 2012 – v obecnej knižnici

J.A. Komenský kedysi povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

            Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice. Aj z tohto dôvodu žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Nižnej Slanej v hojnom počte navštevovali obecnú knižnicu, kde si vypočuli z úst knihovníčky prednášku na tému : Marec mesiac knihy. Deti sa často zapájali do diskusie a v závere prednášok sme si prečítali aj zaujímavé knihy z detských poličiek.

Knižničný poriadok

049 23 Nižná Slaná


Autor knižničného poriadku: Bc. Sylvia Čipková


Január 2009

Na základe Štatútu Obecnej knižnice v Nižnej Slanej
Obec Nižná Slaná vydáva tento:

Knižničný poriadok

Článok 1

1. Knižničný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.
2. Knižnično-informačný fond knižnice tvoria: knihy, časopisy, noviny.
3. Obecná knižnica v Nižnej Slanej je verejná, obecná knižnica.

Článok 2

1. Knižnica poskytuje tieto služby
- absenčné a prezenčné výpožičky dokumentov
- rezervovanie dokumentov a predlžovanie výpožičných lehôt
2. Knižnica poskytuje svoje služby individuálnym a kolektívnym používateľom. Z hľadiska potrieb jednotlivých kategórií používateľov môže knižnica prednostne sprostredkovať žiadané dokumenty, zvýšiť počet požičaných dokumentov, predĺžiť výpožičnú lehotu, uprednostniť pri rezervovaní žiadaných dokumentov.

Článok 3

1. Používateľom knižnice sa môže stať:
- každý občan SR, ktorý je registrovaný v knižnici
- školy, inštitúcie a spoločenské organizácie.
2. Občan sa stáva používateľom knižnice po podpísaní čitateľskej prihlášky a vydaní čitateľského oprávnenia. Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku.
3. Členstvo v knižnici zaniká:
- neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
- hrubým porušením knižničného poriadku.

Článok 4

Čitateľské oprávnenie je doklad, ktorý oprávňuje používateľov používať služby knižnice.
Za vydanie čitateľského oprávnenia knižnica vyberá tieto poplatky:
- od dospelých 1,70 ₵ 1 x ročne
- od detí do 18 rokov 0,70 ₵ 1 x ročne
- za výpožičku nového časopisu 0,- ₵
- za výpožičku starého časopisu 0,- ₵
Čitateľské oprávnenie umožňuje čitateľovi navštevovať všetky oddelenia knižnice.
Čitateľské oprávnenie je neprenosné. Platí jeden rok. Za jeho prípadné zneužitie zodpovedá používateľ.
Používateľ je povinný oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska i stratu alebo zničenie čitateľského oprávnenia.


Článok 5

1. Používateľ je povinný zachovať knižničný poriadok, vo všetkých priestoroch knižnice je povinný zachovať ticho a poriadok.
2. Ak používateľ tieto ustanovenia nedodržiava môže byť dočasne alebo trvale zbavený práva používať služby knižnice. Tým nie je zbavený povinnosti nahradiť zapríčinenú škodu. Právo navštevovať knižnicu a používať jej služby sa môže používateľovi zrušiť i z hygienických a zdravotných dôvodov.

Článok 6

1. Pripomienky, návrhy a sťažnosti k práci sa môžu podávať ústne alebo písomne. Na dotazy písomné odpovie knižnica do 15 dní. Týmto ustanovením nie sú dotknuté príslušné právne predpisy, týkajúce sa vybavovania sťažností.


Výpožičný poriadok

Článok 1

1. Používateľom sa požičiavajú knižničné dokumenty po vyplnení tlačív a predložení platného čitateľského oprávnenia a po podpísaní výpožičiek v evidenčnom liste.
2. Povinnosťou každého používateľa je chrániť fondy knižnice a jej zariadenia pred poškodením. Za poškodenie sa považuje aj vystrihovanie častí z kníh, časopisov.


Článok 2

1. Používateľom postihnutých nákazlivou chorobou sa v inkubačnej dobe knižničné jednotky nepožičiavajú. Používateľ je povinný knižnici chorobu ohlásiť a zabezpečiť dezinfekciu vypožičaných dokumentov.


Článok 3

1. Evidencia knižničných jednotiek požičaných používateľovi sa vedie v jeho čitateľskom preukaze a v evidenčnom liste knižnice. Vrátenie knižničných jednotiek knižnica potvrdí používateľovi v jeho čitateľskom preukaze.
2. Knižničné jednotky, ktoré sú vypožičané môže knižnica po ich vrátení rezervovať 7 dní jednotlivým čitateľom podľa poradia. Ak používateľ v stanovenom termíne si dokumenty neprevezme stráca nárok na ich prednostné požičiavanie.


Článok 4

1. Výpožičná lehota pre jednotlivé typy knižničných jednotiek je nasledovná:
- pri absenčnom vypožičiavaní kníh 2 mesiace a pri časopisoch 1 mesiac.
2. V odôvodnených prípadoch knižnica môže stanoviť aj dlhšiu alebo kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne požadovať bezodkladné vrátenie knižničnej jednotky pred uplynutím stanovenej lehoty.
3. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie používateľa predĺžiť za predpokladu, že o požičanie príslušnej knižničnej jednotky nežiada iný používateľ. Predĺženie sa počíta za novú výpožičku. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť najviac o 2 mesiace.
4. Ak používateľ nevráti požičané knižničné jednotky v stanovenom termíne do 2 mesiacov bude mu poštou zaslaná
I. upomienka za poplatok 0,70 ₵, používateľ ak nevráti knižnici knižničné jednotky tak mu bude poštou zaslaná
II. upomienka za poplatok 1 ₵, používateľ ak nevráti knižnici knižničné jednotky do 1 mesiaca po obdržaní druhej upomienky obdrží od Obecného úradu v Nižnej Slanej upozornenie, pričom je povinný nahradiť knižnici
III. upomienka za poplatok 1,70 ₵. Ak čitateľ opakovane porušuje výpožičnú lehotu knižničných dokumentov môže mu byť pozastavené alebo zrušené členstvo v obecnej knižnici.
Po bezvýslednom upomínaní bude knižnica vrátenie knižničných jednotiek vymáhať súdnou cestou. Používateľ musí knižnici uhradiť náklady, ktoré vznikli upomínaním nevrátených knižničných jednotiek.
5. V prípade dlhodobejšieho uzatvorenia knižnice sa poplatky nevyberajú. Pravidelný výpožičný čas /prípadné odchýlky/ je zverejnený pri vstupe na pracovisko poskytujúce služby verejnosti. V odôvodnených prípadoch výpožičný čas a poskytovanie služieb čitateľom dočasne upravuje starosta obce, prípadne vedúca knižnice.


Článok 5

1. Používateľ za vypožičanú knižničnú jednotku preberá majetkoprávnu zodpovednosť.
2. Používateľ je povinný vrátiť knižničnú jednotku v takom stave, v akom ju prevzal. Po vypožičaní si ju prezrieť a všetky závady ihneď ohlásiť. Ak to neurobí nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené závady, pričom je povinný hradiť knižnici náklady rovnakým spôsobom ako pri strate.
3. Používateľ nesmie zapožičaný dokument požičiavať iným osobám.


Článok 6

Používateľ je povinný bezodkladne hlásiť knižnici poškodenie alebo stratu výpožičnej jednotky v stanovenej lehote nahradiť škodu. V súlade s príslušnými ustanoveniami Ob. zák. môže knižnica požadovať, aby používateľ nahradil škodu tým, že:
- zabezpečí uvedenie knižničnej jednotky do pôvodného stavu
- zaobstará kópiu stratenej knižničnej jednotky alebo zaplatí knižnici cenu kópie
- poskytne finančnú náhradu za stratenú knižničnú jednotku. Pri stanovení finančnej náhrady sa vychádza z ceny a hodnoty, ktorú mala knižničná jednotka pre knižnicu v čase straty alebo poškodenia. Používateľ uhradí dvojnásobok nákupnej ceny. Ak sa knižnica s používateľom o náhrade škody nedohodne rozhodne o nej súd.


Článok 7

Na požičiavanie knižničných jednotiek z knižničného fondu platia ustanovenia Občianskeho zákonníka o požičiavaní vecí.

V Nižnej Slanej 1.1.2009