Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 20)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 23.05.2022
Oznámenie o zrušení zasadnutia obecného zastupiteľstva 03/2022 dňa 12. 05. 2022 12.05.2022
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 03/2022 dňa 12. 05. 2022 10.05.2022
Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Slaná 10.05.2022
Stavebné povolenie Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec 09.05.2022
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním 27.04.2022
Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Obec Nižná Slaná v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje verejnosti zámer predaja majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 19.04.2022
Oznam o prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov ÚPN obce Nižná Slaná č. 2 v čase od 19. 04. 2022 do 20. 05. 2022 15.04.2022
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 02/2022 dňa 07. apríla 2022 12.04.2022
Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Obec Nižná Slaná v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje verejnosti zámer predaja majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 12.04.2022
Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku obce Obec Nižná Slaná v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje verejnosti zámer prenajať majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 12.04.2022
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 02/2022 dňa 07. apríla 2022 05.04.2022
Verejná vyhláška Stavba Sanácia zosuvu na ceste II/587 - Roštársky kopec - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania 04.04.2022
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 23.03.2022 od 07:00 hod. do odvolania. 04.04.2022
Oznámenie o zámere zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom zámeny sú novovytvorené parcely KN C č. 574/1 a KN C 573/2. 23.03.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 23.03.2022 od 07:00 hod. do odvolania. 23.03.2022
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná Slaná 01/2022 ktorým sa mení a dopĺňa znenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 04/2021 o zmene názvu ulice Stará osada 18.03.2022
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 01/2022 dňa 16. marca 2022 18.03.2022
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Nižná Slaná 01/2022 dňa 16. marca 2022 10.03.2022
Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná Slaná č. 01/2022 ktorým sa mení a dopĺňa znenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 04/2021 o zmene názvu ulice Stará osada 01.03.2022
Generované portálom Uradne.sk

Úradná tabuľa do februára 2022

1 2 3 4 5 6 7 >