Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 54)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZML-3-63/2021-230 Predmetom zmluvy je darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu, a to tabletový počítač Samsung Galaxy, Tab A10.1 modelové č. SM-T515NZKDXSK v počte ks 2. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
ONS/06/2023 Predmetom tejto zmluvy je bezplatné užívanie nehnuteľností parcela KN-E č. 2014 o celkovej výmere 1 954 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, LV č. 504. Odb.: EUROVIA SK, a.s.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
D1-2/2021 Zmena niektorých ustanovení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2021 Odb.: Monika Bolačeková
Dod.: Obec Nižná Slaná
225 €
ONS/07/2023 Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy sú priestory kaderníctva na prízemí budovy tzv. obecného úradu o rozlohe 70 m2. Odb.: Simona Kravcová
Dod.: Obec Nižná Slaná
105 €
ONS/04/2023 Poskytnutie finančnej dotácie na úhradu (časti) nákladov spojených s realizáciou akcie: Aktivity FSk Hrabina pre rozvoj tradičnej ľudovej kultúry. Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej
Dod.: Obec Nižná Slaná
2 000 €
ONS/03/2023 Parcela KN-E č. 1-638/2 o výmere 236 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie Odb.: Tibor Vierg
Dod.: Obec Nižná Slaná
30 €
ONS/02/2023 Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná, okres Rožňava tak, že v zmysle geometrického plánu č. 31/2022 zo dňa 10. 08. 2022 podľa obsahu zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Tibor Jerga
0 €
ONS 01/2023 Záväzok advokáta poskytnúť právne služby a poskytovanie stanovísk, podávania písomných vyjadrení k právnej agende klienta. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: JUDr. Martina Vnenčáková, advokátka
240 €
D3/03 22 03 Z dôvodu potreby vykonania zmien v ochodnej spolupráci zmluvných strán sa menia niektoré ustanovenia a prílohy zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
D1-ONS/01/2021 Z dôvodu potreby vykonania zmien v ochodnej spolupráci zmluvných strán sa menia niektoré ustanovenia a prílohy zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
ONS/26/2022 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa priebežne poskytovať nadobúdateľovi najnovšie aktualizácie softvérových programov v zmysle zmluvy a ďalšie povinnosti v zmysle článku 2 zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
120 €
ONS/25/2022 Výpožička zbierkových predmetov podľa prílohy, ktorá je súčasťou zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Banícke múzeum v Rožňave
0 €
ONS/24/2022 Predmetom tejto zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich z Územného rozhodnutia bezodplatne a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia
0 €
ONS/23/2022 Touto zmluvou si zmluvné strany vzájomne upravujú podmienky spolupráce pri realizácii a výstavbe športovo-rekreačného areálu, v rámci ktorého sa realizuje stavba „Vodná nádrž Gabriela“. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia
0 €
D1-118/1 Zmena programu/balíka na základe Zmluvy o využívaní dátovej siete free-zona s. r. o. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: free-zona s.r.o.
0 €
ONS/22/2022 Predmetom tejto zmluvy je nájom nehnuteľností vo vlastníctve prenajímateľa definovanej v článku 1, bode 1 tejto zmluvy. Odb.: Obecný podnik Nižná Slaná, s. r. o.
Dod.: Obec Nižná Slaná
1 €
ONS/21/2022 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie aplikačného programu WIN City Integračné rozhranie IPVS-OVM Registratúra a služby podľa článku 3 tejto zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
588 €
ONS/20/2022 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa priebežne poskytovať nadobúdateľovi najnovšie aktualizácie softvérových programov v zmysle zmluvy a ďalšie povinnosti v zmysle článku 2 zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
618 €
ONS/19/2022 Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku. Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Nižná Slaná
50 €
ONS/18/2022 Budúci prenájom parcely KN-C č. 618/4, výmera 2627 m2, k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná Odb.: Obecný podnik Nižná Slaná, s. r. o.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
Generované portálom Uradne.sk