Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 147)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚNS220/2024-1372 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktorým je Vyhotovenie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná II. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: ROPO Projekt s. r. o.
10 000 €
OcÚNS105/2024-1653 Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľností evidovaných na LV č. 728, a to byt č. 17 nachádzajúci sa na stavbe č. 43 a spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach v podiele 607/10000. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Alena Donová
0 €
OcÚNS105/2024-1632 Predmetom dodatku je úprava zistených vád v konaní vedenom Okresným úradom Rožňava, katastrálnym odborom pod č. V-242/2024 Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Emília Gunárová
0 €
OcÚNS105/2024-622 Predmetom dodatku je úprava zistených vád Zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. OcÚNS105/2024-293 Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Rudolf Mako
0 €
OcÚNS105/2024-621 Predmetom dodatku je úprava zistených vád Zmluvy o prevode vlastníctva bytu (Kúpnej zmluvy) č. OcÚNS105/2024-292 Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Martin Gunár
0 €
OcÚNS416/2024-1598 Predmetom zmluvy je je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam odčleneným geometrickým plánom nachádzajúcim sa v k. ú. Nižná Slaná v súhrnnej výmere 3 134 m2. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Tibor Jerga
9 748.60 €
OcÚNS183/2024-1526 Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnutel‘nostiam odčleneným geometrickým plánom, a to KN-C č. 928/4 v k. ú. Nižná Slaná Odb.: Ondrej Junger
Dod.: Obec Nižná Slaná
849 €
OcÚNS48/2024-290 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie poskytovateľom na úhradu (časti) nákladov spojených s realizáciou podujatia/akcie: Turistika a propagácia KST Sosna. Odb.: ODBOR KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV SOSNA NIŽNÁ SLANÁ
Dod.: Obec Nižná Slaná
500 €
OÚNS396/2024-1422 Prima banka zriaďuje majiteľovi účtu účet v mene euro: SK72 5600 0000 0004 3224 3014 Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
OcÚNS223/2024-1319 Zmluvné strany upravujú vady pôvodnej Zámennej zmluvy vytknuté v konaní pod č. V-824/2024 Dodatkom č. 1 ku Zámennej zmluve. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Tibor Jerga
0 €
Generované portálom Uradne.sk