Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Slobodný prístup k informáciám

Smernica č. 01/2022 Obce Nižná Slaná
o poskytovaní informácií

Podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zabezpečenie realizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v podmienkach samosprávy Obce Nižná Slaná (ďalej len „Obec“) vydávam nasledovnú Smernicu o postupe pri poskytovaní informácií na žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v podmienkach Obce.

Tibor Jerga
starosta obce

Sadzobník poplatkov:

1. Bezplatne sa poskytujú informácie:

  • ústne;
  • telefonicky;
  • e-mailom;
  • elektronickým podaním.

2. Za úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie:


a. náklady spojené s vyhotovením kópie
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej 0,07 EUR
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej 0,10 EUR
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej 0,13 EUR
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej 0,20 EUR

b. náklady spojené so zaslaním informácie – obálky
1 ks obálka C6 0,03 EUR
1 ks obálka C5 0,05 EUR
1 ks obálka C4 0,12 EUR
1 ks obálka doporučená 0,08 EUR
1 ks obálka doporučená - do vlastných rúk 0,39 EUR
1 ks poštová poukážka 0,04 EUR

c. náklady spojené s vyhotovením technického nosiča dá
1 ks CD 1,66 EUR

d. náklady spojené s odoslaním informácie formou listu sa účtujú podľa aktuiálneho cenníka Slovenskej pošty

3. Úhrada poplatku:

Úhrada sa určí ako súčet nákladov za sprístupnenie a odoslanie informácie a žiadateľ uhradí poplatok vo výške nákladov ihneď po vybavení žiadosti v hotovosti do pokladne Obecnému úradu Nižná Slaná na prízemí v úradných hodinách, na účet obce alebo poštovou poukážkou.

Zamestnanec, ktorý žiadosť o poskytnutie informácie vybavoval na nej vyznačí meno toho, kto uhrádza poplatok, výšku poplatku a čoho sa týka.