Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Miestny odbor Matice slovenskej

Matica slovenská vznikla z vôle slovenského národa v roku 1863 a od svojho vzniku sa stala spolutvorkyňou jeho národného sebaurčenia, ochrankyňou práv Slovákov, zjednocovateľkou prúdov národa i života slovenského a bohatou studnicou jeho kultúry a vzdelanosti.

A)  Organizácia  miestneho odboru  Matice slovenskej

1) Miestny odbor Matice slovenskej je založený na území obce Nižná Slaná. Podmienky jeho založenia a činnosti sú obsiahnuté  Stanovách Matice slovenskej zo dňa 17.septembra 2011.

2) Orgánmi Miestneho odboru  Matice slovenskej sú:

    a) valné zhromaždenie

    b) výbor

    c) predseda

    d) dozorný výbor

3) Miestny odbor Matice slovenskej si môže, vychádzajúc z miestnych podmienok, zriadiť v rámci svojej vnútornej organizácie,  profesijné sekcie, kluby a iné záujmové organizačné zložky.

B)  Názov s sídlo

Názov:  Miestny odbor Matice slovenskej NIŽNÁ SLANÁ
Adresa sídla: P.J. Šafárika 246, 049 23 Nižná Slaná
Identifikačné číslo: 00179027  272
Odvetvie ekonomickej
činnosti (OKEČ) :  91332  Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov

C)  História  Miestneho odboru Matice slovenskej v Nižnej Slanej

Zakladajúce Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej sa v našej obci konalo dňa 29. februára 1948 v miestnosti Štátnej ľudovej školy a za predsedu bol zvolený Samuel Mikulík - riaditeľ školy.

Miestny obor Matice slovenskej mal na zakladajúcom Valnom zhromaždení celkom 40  členov. Zmeny v spoločnosti mali veľký vplyv na vývoj matičného hnutia a tak isto aj na jeho činnosť.

Listom číslo 1371/Prez-III-Tk/1951 zo dňa 19. apríla 1951 bol Miestny odbor zrušený z nasledovného dôvodu:

Správny sbor Povereníctva informácií a osvety pre Maticu slovenskú, správny a dozorčí to orgán PIO na prechodný čas, kým sa premena MS na štátny ľudovýchovný ústav uskutoční formálne aj správne, dal Správe MS úpravu, že finančnú hotovosť likvidovaných MO MS preberá ústredie MS, kým technické zariadenia, ktoré slúžia na vykonávanie osvetovej práce prevezme zápisnične miestna osvetová beseda, prípadne, ak táto dosiaľ v obci zriadená nebola, zariadenie prevezme MNV, ktoré ho dá do užívania niektorému jestvujúcemu krúžku alebo osvetovej besede, keď sa zriadi, na ďalšie vykonávanie kultúrno-osvetovej činnosti v obci.“

   Dňa 9. februára 1991 obnovil činnosť.

   Po obnovení nebol MO MS aktívny a z dostupnej archívnej dokumentácie je zrejmé, že činnosť vyvíjal krátku dobu.

Výbor:

 • Predseda:           Martin    Slovák
 • Podpredseda:    Ján Stankovič
 • Tajmníčka:          Margita  Ševčíková
 • Pokladníčka:      Ing. Elena  Stančíková

Členovia:           

 • Stanislav Slovák
 • Mgr. Martin   Kanaba
 • Mgr. Mária  Slováková

K 1. novembru 1992 mal 34 členov

Dňa 23. novembra 2006 sa konalo obnovujúce valné zhromaždenie miestneho odboru,

Počet členov 44. Za predsedníčku bola zvolená pani Ľudmila Petergáčová a predsedníčku Dozorného výboru pani Gabriela Čipková.

Dňa 19. marca 2010 na  Valnom zhromaždení Miestneho odboru Matice slovenskej boli na nové funkčné zvolené orgány takto:

Výbor:

 • Predsedníčka           Ľudmila    Petergáčová
 • Podpredseda            Mgr. Janka Nemčková
 • Tajomník                   Ing. Martin  Gallík
 • Členovia                   Ondrej Gecelovský
 •                                  Andrea  Hajdúková

Náhradníci výboru:  Stanislav  Slovák  ml.

                                 Mariana  Cervová

Dozorný výbor:

Predseda                 Gabriela  Čipková

Členovia                  Mgr. Alžbeta  Zagibová

                                Jana Gazdíková

Náhradník DV          Mgr. Kvetoslava  Dovčíková

Ing. Martin Gallík je od roku 2007 člen Krajskej rady MS Košického kraja a na Valnom zhromaždení MS dňa 19.11.2010 v Martine bol zvolený za člena Dozorného výboru Matice slovenskej.

K 31.01. 2011 mal miestny odbor 61 členov

Dňa 20. apríla 2013 na  Valnom zhromaždení Miestneho odboru Matice slovenskej boli na nové funkčné zvolené orgány takto:

Výbor:

 • Predsedníčka             Ľudmila  Petergáčová
 • Podpredseda              Ing. Marian  Turic
 • Tajomník                     Ing. Martin  Gallík
 • Členovia                      Ondrej Gecelovský
 •                                      Bc. Stanislav Slovák

Náhradníčky výboru   Andrea Hajdúková

                                     Mgr. Janka Nemčková

Dozorný výbor:

Predsedníčka                           Mariana   Cervová

 1. Členovia                      Mgr. Alžbeta Zagibová
 2.                                      Gabriela  Čipková
 3. Náhradník DV               Milan   Slovák

K 31.12. 2012 mal miestny odbor 68 členov

  Dňa 14. mája 2017 na Valnom zhromaždení boli zvolené orgány Miestneho odboru MS nasledovne:

Výbor:

 • Predsedníčka             Mgr. Milena  Kolesárová
 • Podpredseda             Ing. Martin  Gallík
 • Tajomníčka                Ľudmila    Petergáčová
 • Členovia                     Ján   Kalina
 •                                     Ing. Stanislav  Slovák

Náhradníci výboru     Gabriela  Čipková

                                  Ondrej Gecelovský

Dozorný výbor

Predsedníčka            Mgr. Janka Nemčková

 • Členovia                   Katarína  Hudáková
 •                                   Milan   Slovák
 • Náhradníčka DV       Štefánia  Petríková

Zmenou predsedníčky sa zmenila aj adresa sídla MO MS.

K 31.12. 2016 mal miestny odbor 53 členov

D)    Aktivity

      - Nový rok v evanjelickom a katolíckom kostole - vystúpenie FSk Hrabina

      - Trojkráľový výstup na kopec Kováčová/Ústodola

     - Zimný výstup na Repisko – účasť členov

     - Veľkonočné sviatky v evanjelickom a katolíckom kostole - vystúpenie FSk Hrabina

     - Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide – kultúrny program

     - Stavanie májov -  účasť členov

     - Relácie v Miestnom rozhlase – významné  kultúrne výročia, osobnosti, udalosti

    - Dni Matice slovenskej organizované k výročiam významných udalostí alebo osobností

    - Národný výstup na Kriváň – účasť členov na turistickej akcii

    - Štedrý deň v evanjelickom a katolíckom kostole – vystúpenie FSk Hrabina

E) Kontakty

    Mgr. Milena  Kolesárová

    P. J. Šafárika 246

    049 23 Nižná Slaná

    Mobil:     +421 908 992 193

    E-mail    kolesarova.milena@gmail.com

    Ing. Martin Gallík

    Nová 281

    049 23 Nižná Slaná

    Mobil:    +421 905 449 279

    Email:    mato.gallik@gmail.com

    Mgr. Janka Nemčková

    Kobeliarovo 51

    049 23 Nižná Slaná

    Mobil:    +421 911 770 068

    Email:    nemckovajana@gmail.com