Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Miestny odbor Matice slovenskej

Matica Slovenská je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. Historické založenie MS bolo na prvom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 4. augusta 1863.

V rámci Slovenska Matica Slovenská zriaďuje jednotlivé Domy Matice slovenskej a miestne odbory.Organizácia miestneho odboru Matice slovenskej

(1) Miestny odbor Matice slovenskej je založený na území obce Nižná Slaná. Podmienky jeho založenia a činnosti sú obsiahnuté v Stanovách Matice slovenskej zo dňa 17.septembra 2011.

(2) Orgánmi Miestneho odboru  Matice slovenskej sú:

a) valné zhromaždenie
b) výbor
c) predseda
d) dozorný výbor

(3) Miestny odbor Matice slovenskej si môže, vychádzajúc z miestnych podmienok, zriadiť v rámci svojej vnútornej organizácie,  profesijné sekcie, kluby a iné záujmové organizačné zložky.


Názov a sídlo

Názov:  Miestny odbor Matice slovenskej NIŽNÁ SLANÁ
Adresa sídla: Nová 281/3, 049 23 Nižná Slaná
Identifikačné číslo: 55270336
Odvetvie ekonomickej činnosti: 91332  Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov


História Miestneho odboru Matice slovenskej v Nižnej Slanej

Zakladajúce Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej sa v našej obci konalo dňa 29. februára 1948 v miestnosti Štátnej ľudovej školy a za predsedu bol zvolený Samuel Mikulík - riaditeľ školy.

Miestny obor Matice slovenskej mal na zakladajúcom Valnom zhromaždení celkom 40  členov. Zmeny v spoločnosti mali veľký vplyv na vývoj matičného hnutia a tak isto aj na jeho činnosť.

Listom číslo 1371/Prez-III-Tk/1951 zo dňa 19. apríla 1951 bol Miestny odbor zrušený z nasledovného dôvodu:

Správny sbor Povereníctva informácií a osvety pre Maticu slovenskú, správny a dozorčí to orgán PIO na prechodný čas, kým sa premena MS na štátny ľudovýchovný ústav uskutoční formálne aj správne, dal Správe MS úpravu, že finančnú hotovosť likvidovaných MO MS preberá ústredie MS, kým technické zariadenia, ktoré slúžia na vykonávanie osvetovej práce prevezme zápisnične miestna osvetová beseda, prípadne, ak táto dosiaľ v obci zriadená nebola, zariadenie prevezme MNV, ktoré ho dá do užívania niektorému jestvujúcemu krúžku alebo osvetovej besede, keď sa zriadi, na ďalšie vykonávanie kultúrno-osvetovej činnosti v obci.“

Dňa 9. februára 1991 obnovil činnosť.

Po obnovení nebol MO MS aktívny a z dostupnej archívnej dokumentácie je zrejmé, že činnosť vyvíjal krátku dobu.

Výbor:

Predseda: Martin Slovák
Podpredseda: Ján Stankovič
Tajomníčka: Margita Ševčíková
Pokladníčka: Ing. Elena Stančíková
Členovia: Stanislav Slovák
Mgr. Martin Kanaba
Mgr. Mária Slováková

K 1. novembru 1992 mal 34 členov.

Dňa 23. novembra 2006 sa konalo obnovujúce valné zhromaždenie miestneho odboru,

Počet členov 44. Za predsedníčku bola zvolená pani Ľudmila Petergáčová a predsedníčku Dozorného výboru pani Gabriela Čipková.

Dňa 19. marca 2010 na  Valnom zhromaždení Miestneho odboru Matice slovenskej boli na nové funkčné zvolené orgány takto:


Výbor:

Predsedníčka: Ľudmila Petergáčová
Podpredseda: Mgr. Janka Nemčková
Tajomník: Ing. Martin Gallík
Členovia: Ondrej Gecelovský
Andrea Hajdúková
Náhradníci: Stanislav Slovák ml.
Mariana Cervová

Dozorný výbor:

Predseda: Gabriela Čipková
Členovia: Mgr. Alžbeta Zagibová
Jana Gazdíková
Náhradník: Mgr. Kvetoslava Dovčíková

Ing. Martin Gallík je od roku 2007 člen Krajskej rady MS Košického kraja a na Valnom zhromaždení MS dňa 19.11.2010 v Martine bol zvolený za člena Dozorného výboru Matice slovenskej.

K 31.01. 2011 mal miestny odbor 61 členov.

Dňa 20. apríla 2013 na  Valnom zhromaždení Miestneho odboru Matice slovenskej boli na nové funkčné zvolené orgány takto:

Výbor:

Predsedníčka Ľudmila  Petergáčová
Podpredseda Ing. Marian  Turic
Tajomník Ing. Martin  Gallík
Členovia Ondrej Gecelovský
Bc. Stanislav Slovák
Náhradníčky výboru Andrea Hajdúková
Mgr. Janka Nemčková

Dozorný výbor:

Predsedníčka Mariana Cervová
Členovia Mgr. Alžbeta Zagibová
Gabriela Čipková
Náhradník Milan Slovák

K 31.12. 2012 mal miestny odbor 68 členov

Dňa 14. mája 2017 na Valnom zhromaždení boli zvolené orgány Miestneho odboru MS nasledovne:

Výbor:

Predsedníčka Mgr. Milena Kolesárová
Podpredseda Ing. Martin  Gallík
Tajomníčka Ľudmila    Petergáčová
Členovia Ján   Kalina
Ing. Stanislav  Slovák
Náhradníci výboru: Gabriela Čipková
Ondrej Gecelovský

Dozorný výbor

Predsedníčka Mgr. Janka Nemčková
Členovia Katarína Hudáková
Milan Slovák
Náhradníčka Štefánia Petríková

Zmenou predsedníčky sa zmenila aj adresa sídla MO MS.

K 31.12. 2016 mal miestny odbor 53 členov.

Pre celosvetovú pandémiu koronavírusu COVID 19, boli aj v roku 2021 všetky aktivity v štáte zastavené a život bol usmerňovaný v núdzovom stave podľa nariadení vlády SR. Po skončení núdzového stavu bol život riadený Covid automatom. Komunikácia prebiehala dištančným spôsobom a s využitím Informačných technológií.

Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej Nižná Slaná, sa konalo dňa 20. júna od 18,00 hod. hlasovaním per rollam a prostredníctvom video stretnutia v službe Google Meet..

Volebne VZ zvolilo do orgánov MO MS takto:

Výbor MO MS:

Dozorkyňa: Gabriela Čipková
Náhradníčka za dozorkyňu: Martina Smreková

Na Valnom zhromaždení MS dňa 9.10.2021 v Liptovskom Mikuláši bol do funkcie predsedu MS zvolený JUDr. Marián Gešper.

Za člena Dozorného vývoru MS bol zvolený Ing. Martin Gallík a na prvom rokovaní DV MS dňa 5.11.2021 bol zvolený do funkcie podpredsedu DV.

Pre celosvetovú pandémiu koronavírusu COVID 19, boli aj v roku 2021 všetky aktivity v štáte zastavené a život bol usmerňovaný v núdzovom stave podľa nariadení vlády SR. Po skončení núdzového stavu bol život riadený Covid automatom. Komunikácia prebiehala dištančným spôsobom a s využitím Informačných technológií.

9. decembra 2023 sa konalo rokovanie Výboru Miestneho odboru Matice Slovenskej, ktorý pijal nasledovné uznesenie:

UZNESENIE k bodu  Ad.3

Výbor MO MS b e r i e  n a  v e d o m i e:

Odstúpenie Mgr. Mileny Kolesárovej z funkcie predsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej so sídlom P. J. Šafárika 246, 049 23 Nižná Slaná 

Výbor MO MS p o v e r u j e:

Ing. Martina Gallíka – podpredsedu MO MS plnením úloh vyplývajúcich z povinností predsedu do vyriešenia vzniknutej situácie v zmysle Stanov MS. 


Kontakty

Ing. Martin Gallík

Nová 281/3
049 23 Nižná Slaná
Mobil:    +421 905 449 279
Email:    mato.gallik@gmail.com

Ľudmila Petergáčová

Nová 28
049 23 Nižná Slaná
Mobil: +421 904 408 349
Email: ludmila.petergacova@gmail.com

V Nižnej Slanej dňa 29. 02. 2024.

Ing. Martin Gallík
poverený predseda MO MS