Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Nižná Slaná

 09.03.2022

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb, § 13 ods.4,písm.a) o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná v roku 2021, ktoré sa  uskutoční:

v stredu 16. marca 2021 o 16:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Nižná Slaná.

Z dôvodu mimoriadnej situácie prosím všetkých účastníkov o dodržiavanie platných hygienických predpisov.

Upozornenie na možnosť hlasovania per rollam:

Pokiaľ by u niekoho z účastníkov pretrvávala karanténa alebo príznaky ochorenia COVID-19, ktoré by bránili v účasti na obecnom zastupiteľstve, podľa § 30f ods. 2 zákona 369/1990 Z. z. mu bude umožnená účasť na zastupiteľstve pomocou videokonferencie a hlasovanie per rollam, čiže hlasovanie mimo zasadnutia obecného zastupiteľstva. V prípade záujmu o uplatnenie hlasovania per rollam túto skutočnosť, prosím, nahláste vopred.

Program zasadnutia:

Úvod

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Rozpočet obce
  3. Všeobecne záväzné nariadenie
  4. Správy hlavného kontrolóra obce
  5. Programové plnenie strategických plánov obce
  6. Katastrálne a majetkové úpravy
  7. Rôzne
  8. Diskusia

Záver

Kompletná dokumentácia a materiály k zasadnutiu obecného zastupiteľstva budú k dispozícii na Obecnom úrade a bude rozposlaná poslancom obce aj elektronickými prostriedkami.


Zoznam článkov:

1 2 3 >