Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 13.01.2022

Obec Nižná Slaná v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia č. 7/7/2021-2 zverejňuje zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

časť pozemku: KN-C, parcelné číslo 760/2
výmera: 60 m2 (z celkových 2 378 m2)
druh: zastavaná plocha a nádvorie
vlastník: Obec Nižná Slaná
katastrálne územie: Nižná Slaná

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Na predmetnom pozemku sa nachádza parkovacia plocha, na ktorej parkujú automobily záujemcov, nie je tam však k nej pripravená infraštruktúra, plocha nie je vyrovnaná, odvodnená ani spevnená. V súkromnom vlastníctve by ju záujemca vedel zveľadiť a prispôsobiť svojim požiadavkám.

Kupujúci:

Ladislav Orosz a Mgr. Lucia Oroszová (kúpa do majetkového spoluvlastníctva manželov), trvalým bydliskom Partizánska 290/8, 049 23 Nižná Slaná

Kúpna cena:

cena za  1 m2:      3,33 EUR
cena za 60 m2 199,80 EUR


Zoznam článkov:

1 2 3 >