Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

660. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY

 22.11.2023

Dňa 22. novembra 1363 datujeme výročie prvej písomnej zmienky o obci Nižná Slaná. Obec už stáročia patrí medzi banské osady na Gemeri. Meno dostala pravdepodobne od soľnej cesty, ktorá viedla z poľských miest Bochnie a Wieličky dolinou rieky Slanej už za čias Veľkomoravskej ríše. Soľ, ktorá sa privážala z poľských miest sa určitá čiastka z nej nechávala v dolnom – nižnom sklade. Tak vznikol prívlastok Nižná Slaná.

Prvá písomná zmienka o obci

1363, november 22., Spišská Kapitula

Spišská Kapitula svedčí, že sa dostavil k nej Štefan, syn Benedikta z Basafalva, a v mene Jána a Mikuláša , synov Magistra Petra zo Štítnika, vyslovil zákaz ich otcovi Magistrovi Petrovi predať, zálohovať alebo odcudziť ich majetok S a y o w. Orig., papier, znak po uzatváracej pečati. Uložené v  Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti, signatúra Dl 5267.

Nahliadnutie do histórie obce

Nižná Slaná je známa ako banícka obec. Bola ňou už v 16. storočí, kým vďaka ťažbe bola slobodným banským mestečkom s tzv. Krupinským právom. O rozvoj baníctva sa u nás zaslúžil najmä rod Andrássyovcov, do ktorého panstva naša obec spadala. Najväčšiu zásluhu o rozvoj baníctva v tejto doline mal Karol III. Za Karolovho najstaršieho syna Emanuela I., ktorému sa dodnes prezýva železný gróf, nastal najväčší rozkvet baníctva v Nižnej Slanej. Za jeho pôsobenia bola otvorené štôlne Emanuel, Gejza, Natália, Gabriela a Ignác. Namiesto niekoľkých slovenských pecí dal postaviť v roku 1868 vysokú pec Etelku, unikátnu technickú pamiatku. Zaslúžil sa aj o povznesenie bane svätá Trojica, kde zamestnával 60 robotníkov. Ťažila sa tu rumelka, rýdza ortuť a striebro. Pri bani postavil pec šádovňu (triediareň), kde sa ruda triedila. V roku 1868 založil banskú kolóniu severne od obce, kde sa dnes nachádza miestna časť Nižnoslanská Baňa.

Železiarstvo u nás zaniklo po vybudovaní moderných vysokých pecí v Ózde, kde sa železnicou odvážala všetka vyťažená ruda od roku 1908.

V noci 26. júla 1914 nastal v obci veľký ruch. Vyhlásená bola mobilizácia. V 1. svetovej vojne padlo 14 občanov z Nižnej Slanej a 2 padli do zajatia. 28. októbra 1918 občania sa tešili zo slobody z dôvodu rozpadu Rakúsko–uhorskej monarchie a vyhlásenia ČSR, ktorej sme sa stali súčasťou.

V roku 1938 bola opäť vyhlásená mobilizácia na obranu republiky, ktorá bola predzvesťou príprav na 2. svetovú vojnu na našom území. Do SNP sa zapojilo mnoho dobrovoľníkov. Z bojov v SNP padli partizáni a povstaleckí vojaci. Statoční občania im postavili pamätník na Pališove a v miestnom parku. Za významný podiel v SNP bola Nižná Slaná vyznamenaná pamätnou medailou.

Po roku 1945 nastali v obci významné zmeny, medzi ktorými najvýznamnejšou bolo zrejme postavenie nového závodu Železorudných baní, š. p. a rozšírenie ťažby pod vrchom Rimberg, pričom ťažba sa posúvala stále bližšie k ložisku Kobeliarovo. Moderný závod Železorudné bane, neskôr Siderit, rudu dobýval, čiastočne spracovával na malé pelety a tvoril významný zdroj suroviny pre Východoslovenské železiarne v Košiciach. V obci boli vybudované nové strediská občianskej a sociálnej vybavenosti, z ktorých niektoré sú v užívaní až dodnes, medzi nimi nová budova základnej školy, budova materskej školy, požiarna zbrojnica, obecný úrad či kino v obci. Snáď najvýznamnejšie toto obdobie vplývalo na rozvoj miestnej časti Nižnoslanská Baňa, v ktorá zaznamenala nebývalý rozvoj súvisiaci predovšetkým s fungovaním závodu. V dobách socializmu vznikli v tejto časti bytové domy, tzv. slobodárne, ktoré boli primárne určené ako ubytovne pre baníkov a pracovníkov závodu spolu s rodinami. V časti Nižnoslanská Baňa fungovalo kino Baník, bol tu vybudovaný kultúrny dom, v prevádzke bola kolkáreň, pri miestnej časti bolo vystavané aj futbalové ihrisko.

Po roku 1990 v obci fungovala pestrá paleta služieb v oboch častiach – bolo tu niekoľko menších obchodov, bufet, kiná, kolkáreň, pohostinstvá a krčmy, kultúrne ustanovizne, dva amfiteátre a ďalšie menšie služby. Štátny podnik Železorudné bane bol pretransformovaný na Siderit, a. s., ktorý vydržal ešte ďalšie roky a významne prispieval do obecného rozpočtu aj k obecnému rozvoju. Závod bol v prevádzke do roku 2008, kedy z rôznych dôvodov, no oficiálne najmä kvôli nerentabilite ťažby zanikol. V XXI. Storočí obec nabrala druhý dych a realizujú sa u nás rôzne projekty, postupne stúpa zamestnanosť a pracuje sa na tom, aby sa všetkým občanom u nás žilo stále lepšie.


Prianie pre našu obec

Vážení občania, drahí rodáci!

Prosím, poprajme v dnešný deň našej srdcu blízkej obci Nižná Slaná všetko dobré minimálne do ďalších 660. rokov. Nech je naša obec taká, akú si ju prajeme mať, nech sa u nás všetci cítia tak príjemne, ako sa len dá, nech tu všetci spoločne v mieri a harmonicky spolunažívame a nech sa všetci spoločne spolu s našimi deťmi, vnúčatami a ďalšími pokoleniami zaslúžime o to, aby naša obec kvitla a prosperovala. Prajem len všetko dobré našej malebnej dedinke do ďalších rokov a nech už mnohí z nás budú kdekoľvek, nikdy nezabudnime na rodný kraj a miesto, kde sme vyrastali a kde máme korene.

Milá Nižná Slaná, týmto ti želáme všetko najlepšie!


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >