Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o strategickom dokumente

 10.05.2022

Obec Nižná Slaná podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ako dotknutá obec oznamuje, že obstarávateľ Obec Nižná Slaná predložil na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 28.04.2022

oznámenie o strategickom dokumente
„Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Slaná“.

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Slaná“ je  zverejnené na:
  1. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-nizna-slana
  2. od 10. 05. 2022 na webovom sídle obce Nižná Slaná v sekcii Územný plán: www.niznaslana.sk/uzemny-plan
  3. na úradnej tabuli obce a na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli.

Nahliadnuť do strategického dokumentu  môže verejnosť v kancelárii OcÚ Nižná Slaná v pracovných dňoch od 10. 05. 2022 do 25. 05. 2022.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >