Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti a žiadostí o úľavu na poplatkoch

 08.01.2024

Blíži sa lehota 31. januára, kedy je potrebné v obci podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a v prípade, že spĺňate podmienky určené Všeobecne záväzným nariadením obce Nižná Slaná č. 08/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad, tak máte možnosť podať aj žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad.

Aby sme Vám túto povinnosť uľahčili, nahrávame Vám dole v rámci stránky aj príslušné formuláre, ktoré môžete vyplniť aj doma a odoslať nám ich aj elektronickou formou, napr. prostredníctvom portálu slovensko.sk alebo na e-mail podatelna@niznaslana.sk. Samozrejme, ako každý rok nám môžete tieto dokumenty doručiť aj osobne do podateľne obecného úradu v Nižnej Slanej.

Pripravili sme si pre Vás tiež základné informácie o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Nižná Slaná.


Čo všetko v obci platí občan a prečo?

Občania obce Nižná Slaná, ale aj iných obcí na Slovensku, platia obciam dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Medzi nich patrí najmä daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty), daň za psa, poplatok za nájom hrobového miesta a poplatok za komunálny odpad.

Obec z týchto vyzbieraných daní financuje niektoré základné služby pre občanov, ako sú odvoz komunálneho odpadu, starostlivosť o verejné priestranstvá, o miestne komunikácie, svietenie verejného osvetlenia a ďalšie. Dane a poplatky sú dôležitým zdrojom príjmu pre samosprávu, ktorej chod by bol bez týchto finančných príspevkov značne obmedzený a ohrozený.

Výšku týchto daní určuje sčasti zákon a sčasti obec formou Všeobecne záväzných nariadení. Dane a poplatky na území obce Nižná Slaná, ich výšku, spôsob výberu a niektoré úľavy upravujú v roku 2024 VZN č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska, VZN č. 02/2023 o dani z nehnuteľnosti a o podmienkach určovania a vyberania dani z nehnuteľnosti na území obce Nižná SlanáVZN č. 08/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad je určený v sadzbe 0,0685 € za osobu a kalendárny deň, čo vychádza zaokrúhlene 25,- € na osobu na jeden kalendárny rok. K zvýšeniu poplatku pristúpilo obecné zastupiteľstvo pre rok 2024 preto, lebo obec by zo súčasného 20,- € poplatku nedokázala ďalej zabezpečovať odpadové hospodárstvo po dobu roku 2024, nakoľko by jhej chýbalo v rozpočte minimálne ďalších 16 000 €. Obec platí spoločnosti Brantner Gemer, s. r. o. poplatok za to, že odpad chodia niekoľkokrát ročne vyzbierať, recyklujú ho, skládkujú a zužitkovávajú, ako aj administratívne odvoz odpadu zabezpečujú a plnia si informačné povinnosti v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Pripomíname, že pokiaľ občania nechcú, aby sa poplatok do budúceho roka zvyšoval na vyššiu hodnotu, je potrebné častejšie a poctivejšie triediť odpad. Za plasty, sklo a papier totiž obec neplatí nič, treba ich ale vyseparovať a nehádzať všetko do čiernej nádoby. Pritom z obsahu komunálneho odpadu vo Vašich kuka nádobách je minimálne polovica odpadu recyklovateľná.


Úľavy na poplatkoch za komunálny odpad

Aj keď má obec povinnosť vyrubiť poplatok za komunálny odpad pre všetkých poplatníkov bez rozdielu (podľa § 77 zákona č. 582/2004 Z. z.), existujú pre niektorých občanov aj možnosti zníženia poplatku o 30 %, ak o to písomne, e-mailom, elektronicky alebo osobne požiadate. 

Nárok na zníženie poplatku za komunálny odpad máte vtedy, ak sa najmenej 90 dní nezdržiavate na území obce z dôvodu denného štúdia, práce mimo okresu Rožňava, práce mimo územia SR alebo z dôvodu umiestnenia v domove sociálnych služieb, domove dôchodcov a pod. Aby sme vedeli overiť Váš nárokk na túto zľavu, potrebujeme, aby ste predložili jeden z nasledovných dokumentov:

  1. potvrdenie školy o štúdiu vydanom v príslušnom školskom roku, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup;
  2. pri práci vykonávanej mimo územia okresu potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, a mieste výkonu zamestnania, v prípade zamestnancov stačí platná pracovná zmluva, v prípade živnostníkov rámcová zmluva pre výkon práce;
  3. potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o výkone práce v zahraničí a o dobe zamestnania, napr. akceptovaná bude pracovná zmluva;
  4. potvrdenie o dobe a trvaní pobytu v zariadení sociálnych služieb s pobytovou formou (domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a pod.).

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >