Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Upozornenie pre občanov

 17.05.2022

Vážení občania, vzhľadom na skutočnosť, že v poslednej dobe sme zaznamenali množstvo podnetov od občanov a štátnych orgánov na porušovanie zákona o odpadoch, týmto si  dovoľujeme upozorniť Vás na porušovanie ustanovení zákona o odpadoch, za ktoré sa udeľuje pokuta.

V zmysle zákona o odpadoch je zakázané:

  • uložiť odpad na iné miesto než na to určené, a tým vytvárať nelegálne skládky odpadu,
  • uložiť odpad do zbernej nádoby, ktorá na to nie je určená,
  • spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach,
  • spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad akým je tráva, lístie, konáre, zvyšky rastlín, burina a iné,
  • rozoberať staré vozidlá,
  • nakladať s  elektroodpadom, batériami a akumulátormi , odpadovými pneumatikami, stavebným odpadom v rozpore so zákonom o odpadoch,
  • vykonávať terénne úpravy pozemku odpadom bez potrebného súhlasu okresného úradu,
  • vypúšťať kal zo septikov a  žúmp na voľné priestranstvo a do vodného toku.

Každá osoba, ktorej odpad vznikne je povinná tento odpad odovzdať v rámci zberu v obci alebo oprávnenej osobe.

Porušovanie sa trestá pokutou, ktorú môže udeliť obec do výšky 1500 eur a okresný úrad do výšky 2500 eur.

Podrobnosti týkajúce sa nakladania s odpadmi nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení obce, ktoré je zverejnené na stránke obce.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >