Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VÝBEROVÉ KONANIE: členovia MOaPS

 28.07.2023

Miesto výkonu práce: Obec Nižná Slaná
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 01. 09. 2023
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer na dobu určitú do ukončenia projektu s kódom výzvy:
PSK-UV-001-2023-DV-ESF+
Predpokladané trvanie projektu: 30 mesiacov


Informácie o pracovnom mieste:

A. Náplň práce:

 • poskytuje asistenčné služby a informuje obyvateľov o ochrane zdravia a zdravotnej prevencii,
 • kontroluje dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách;
 • monitoruje a dohliada nad ochranou verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním a iným protiprávnym konaním v spolupráci s príslušnými subjektmi;
 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez komunikácie a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;
 • kontroluje školskú dochádzku a preventívne pôsobí na elimináciu vzniku a prehlbovania záškoláctva a iných negatívnych javov;
 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže bez prítomnosti rodičov;
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK;
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom a je nápomocný hliadke Policajného zboru SR;
 • dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v obci Nižná Slaná;
 • podporuje senzibilizáciu verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov;
 • upozorňuje a monitoruje správne nakladanie s odpadom (kontrola zberných nádob) a upozorňovanie na dôsledky nesprávneho nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie obyvateľov MRK;
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar, monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok a podieľa sa pri zabezpečovaní odstraňovania nelegálnych skládok s oprávneným a zodpovedným subjektom;
 • vykonáva ďalšie činnosti v zmysle Zoznamu oprávnených aktivít v rámci výzvy PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ podľa potreby.

B. Kvalifikačné predpoklady a minimálne požiadavky na pozíciu člena MOaPS sú:

 • ukončené minimálne základné vzdelanie (povinná školská dochádzka) v zmysle zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní;
 • vek minimálne 18 rokov;
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • znalosť jazyka miestnych komunít (slovenský, rómsky jazyk výhodou);
 • bezúhonnosť – budúci zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin a akýkoľvek zločin v zmysle trestného zákona č. 300/2005 Z. z.;
 • dobrý zdravotný stav;
 • prirodzená autorita v miestnej komunite a znalosť pomerov miestnych rómskych komunít.

C. Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania aj s kontaktnými údajmi na žiadateľa (telefónne číslo, e-mail);
 2. životopis záujemcu, originál podpísaný žiadateľom;
 3. údaje potrebné pre výpis z registra trestov v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, štátne občianstvo; ďalej meno, priezvisko a rodné priezvisko matky a otca (podľa priloženého formulára);
 4. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – vysvedčenie preukazujúce ukončenie minimálne povinnej školskej dochádzky, kópia, resp. potvrdenie školy o ukončení povinnej školskej dochádzky;
 5. doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pozície MOaPS od obvodného lekára pri uzavretí pracovného pomeru, ku dňu výberového konania postačuje čestné vyhlásenie (podľa formulára);
 6. doklad o ovládaní jazyka marginalizovaných rómskych komunít v obci Nižná Slaná: prioritne slovenský, rómsky jazyk výhodou (podľa formulára),
 7. iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne);
 8. uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval, pokiaľ takýmto dokladom disponuje;
 9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, pre účely výberového konania podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (podľa formulára).


Výberové konanie sa uskutoční dňa 16. 08. 2023 o 09:00 hod.
v priestoroch Obecného úradu Nižná Slaná, Nám. SNP 54/5, PSČ 049 23.


Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne v kancelárii sekretariátu OcÚ Nižná Slaná, alebo zaslať poštou na adresu:
Obec Nižná Slaná
Námestie SNP 54/5
049 23 Nižná Slaná

v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie: MOaPS – NEOTVÁRAŤ!“.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14. 08. 2023 do 09:00 hod.
Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania!

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/ lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie;
 • žiadne evidované nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch za rok 2022
 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie;
 • práca s PC – minimálne základná úroveň;
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike súvisiacej s pracovnou náplňou;
 • oprávnenie na vedenie motorového vozidla B;
 • trvalý pobyt v obci Nižná Slaná.


Upozornenie:

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >