Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Nižná Slaná

 19.04.2022

Obec Nižná Slaná ako obstarávateľ zmien a doplnkov územného plánu obce oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 31 ods.2) a § 22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie
„Návrhu zmien a doplnkov č.2
ÚPN obce Nižná Slaná“
uskutoční v čase od 19.04.2022 do 20.05.2022.

Prerokovanie „Návrhu zmien a doplnkov č.2  ÚPN obce Nižná Slaná“ s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční v zasadačke obecného úradu na poschodí dňa:

21.04.2022 (štvrtok) o 15.30 hod.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce je dostupný od 19. 04. 2022:
a) na obecnom úrade
b) zverejnený od 19.04.2022 na internetovej stránke obce: http://www.niznaslana.sk
c) na webovej stránke http://www.ZaDNiznaSlana.UzemnyPlan.sk.

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokovania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 20. 05. 2022 (vrátane) na obecný úrad v Nižnej Slanej alebo kópiu e-mailom na adresu niznaslanapodatelna@gmail.com


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >