Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 74)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ONS/29/2023 Ptredmetom zmluvy je zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
ONS/21/2023 Predmetom zmluvy je zámena nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná, okres Rožňava a vytvorenie parcely KN-C č. 830/126 na základe geometrického plánu. Odb.: Tibor Jerga
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
ONS/23/2023 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa pre objednávateľa zabezpečiť reklamu formou propagácie objednávateľa pri príležitosti konania podujatia "Banícky deň a Deň obce Nižná Slaná". Odb.: EUROVIA SK, a.s.
Dod.: Obec Nižná Slaná
500 €
ONS/20/2023 Predmetom zmluvy je užívanie nehnuteľností uvedených v článku 1, ods. 1 evidovaných na prenajímateľa nájomcom. Odb.: EUROVIA SK, a.s.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
ONS/13/2023-1 Predmetom zmluvy je ukončenie zmluvy o výpožičke Odb.: EUROVIA SK, a.s.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
ONS/08/2023-1 Predmetom zmluvy je ukončenie zmluvy o výpožičke Odb.: EUROVIA SK, a.s.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
ONS/06/2023-1 Predmetom zmluvy je ukončenie zmluvy o výpožičke Odb.: EUROVIA SK, a.s.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
CRZ 4783/2023/LSR Predmetom zmluvy, upraveným nájomnou zmluvou sú pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe prenajímateľa, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Nižná Slaná, LV č. 893. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
218 €
ONS/15/2023 Predmetom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam sú nehnuteľnosti KN-E 578/2 v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Stanislav Kalina
40 €
ONS/17/2023 Predmetom zmluvy je dar spočívajúci v pozemku KN-E č. 582, ktorý prechádza pod miestnou komunikáciou ul. Rožňavská. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Ing. Martin Gazdík
0 €
ONS/19/2023 Zhotovenie diela „Projektová dokumentácia: Multifunkčné ihrisko 33 x 18 m Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa“ Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: T.D. LINE, s.r.o.
1 650 €
ONS/18/2023 Predmetom zmluvy je poskytnutie mimoriadnej finančnej dotácie poskytovateľom na úhradu (časti) nákladov spojených s realizáciou podujatia/akcie: Webová stránka a propagácia KST Sosna. Odb.: ODBOR KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV SOSNA NIŽNÁ SLANÁ
Dod.: Obec Nižná Slaná
1 000 €
ONS/14/2023 Predmetom zmluvy je dar spočívajúci v pozemkoch KN-E č. 571, 580/2 a 581/2, ktoré prechádzajú pod miestnou komunikáciou ul. Rožňavská. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Stanislav Beňo
0 €
D5-345/2016 Úprava Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 16. 06. 2016 vzhľadom na legislatívne zmeny a zefektívnenie jej plnenia. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
ONS/13/2023 Predmetom zmluvy je bezplatné užívanie nehnuteľností uvedenách v čl. 1 Zmluvy evidovaných na požičiavateľa. Odb.: EUROVIA SK, a.s.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
ONS/12/2023 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 EUR. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
ONS/11/2023 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorým je zariadenie pre seniorov. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: FOR REGION, n.o.
149.73 €
ONS/10/2023 Predmetom zmluvy je výpožička pracovného stroja CAT 428E. Odb.: Obecný podnik Nižná Slaná, s. r. o.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
ONS/09/2023 Predmetom zmluvy je výpožička motorového vozidla PRAGA V3S. Odb.: Obecný podnik Nižná Slaná, s. r. o.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
ONS/08/2023 Predmetom zmluvy je bezplatné užívanie nehnuteľností uvedenách v čl. 1 Zmluvy evidovaných na požičiavateľa. Odb.: EUROVIA SK, a.s.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
Generované portálom Uradne.sk