Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 62)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ONS/14/2023 Predmetom zmluvy je dar spočívajúci v pozemkoch KN-E č. 571, 580/2 a 581/2, ktoré prechádzajú pod miestnou komunikáciou ul. Rožňavská. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Stanislav Beňo
0 €
D5-345/2016 Úprava Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 16. 06. 2016 vzhľadom na legislatívne zmeny a zefektívnenie jej plnenia. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
ONS/13/2023 Predmetom zmluvy je bezplatné užívanie nehnuteľností uvedenách v čl. 1 Zmluvy evidovaných na požičiavateľa. Odb.: EUROVIA SK, a.s.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
ONS/12/2023 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 EUR. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
ONS/11/2023 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorým je zariadenie pre seniorov. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: FOR REGION, n.o.
149.73 €
ONS/10/2023 Predmetom zmluvy je výpožička pracovného stroja CAT 428E. Odb.: Obecný podnik Nižná Slaná, s. r. o.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
ONS/09/2023 Predmetom zmluvy je výpožička motorového vozidla PRAGA V3S. Odb.: Obecný podnik Nižná Slaná, s. r. o.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
ONS/08/2023 Predmetom zmluvy je bezplatné užívanie nehnuteľností uvedenách v čl. 1 Zmluvy evidovaných na požičiavateľa. Odb.: EUROVIA SK, a.s.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
ZML-3-63/2021-230 Predmetom zmluvy je darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu, a to tabletový počítač Samsung Galaxy, Tab A10.1 modelové č. SM-T515NZKDXSK v počte ks 2. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
ONS/06/2023 Predmetom tejto zmluvy je bezplatné užívanie nehnuteľností parcela KN-E č. 2014 o celkovej výmere 1 954 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, LV č. 504. Odb.: EUROVIA SK, a.s.
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
D1-2/2021 Zmena niektorých ustanovení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2021 Odb.: Monika Bolačeková
Dod.: Obec Nižná Slaná
225 €
ONS/07/2023 Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy sú priestory kaderníctva na prízemí budovy tzv. obecného úradu o rozlohe 70 m2. Odb.: Simona Kravcová
Dod.: Obec Nižná Slaná
105 €
ONS/04/2023 Poskytnutie finančnej dotácie na úhradu (časti) nákladov spojených s realizáciou akcie: Aktivity FSk Hrabina pre rozvoj tradičnej ľudovej kultúry. Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej
Dod.: Obec Nižná Slaná
2 000 €
ONS/03/2023 Parcela KN-E č. 1-638/2 o výmere 236 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie Odb.: Tibor Vierg
Dod.: Obec Nižná Slaná
30 €
ONS/02/2023 Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná, okres Rožňava tak, že v zmysle geometrického plánu č. 31/2022 zo dňa 10. 08. 2022 podľa obsahu zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Tibor Jerga
0 €
ONS 01/2023 Záväzok advokáta poskytnúť právne služby a poskytovanie stanovísk, podávania písomných vyjadrení k právnej agende klienta. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: JUDr. Martina Vnenčáková, advokátka
240 €
D3/03 22 03 Z dôvodu potreby vykonania zmien v ochodnej spolupráci zmluvných strán sa menia niektoré ustanovenia a prílohy zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
D1-ONS/01/2021 Z dôvodu potreby vykonania zmien v ochodnej spolupráci zmluvných strán sa menia niektoré ustanovenia a prílohy zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
ONS/26/2022 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa priebežne poskytovať nadobúdateľovi najnovšie aktualizácie softvérových programov v zmysle zmluvy a ďalšie povinnosti v zmysle článku 2 zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
120 €
ONS/25/2022 Výpožička zbierkových predmetov podľa prílohy, ktorá je súčasťou zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Banícke múzeum v Rožňave
0 €
Generované portálom Uradne.sk