Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Komunitné centrum

Dňa 02. 05. 2017 sa spustil v našej obci Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Projekt je financovaný Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Komunitné centrum je spoločným priestorom pre všetkých obyvateľov Nižnej Slanej a Nižnoslanskej Bane, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít organizovaných centrom.

KC je otvorené v prospech celej komunity, jeho cieľom je pomôcť a zlepšiť kvalitu života jednotlivcov a celej komunity, pričom komunitu predstavujú všetci obyvatelia.

V priestoroch Komunitného centra Vás uvíta tím zamestnancov v zložení:

Odborný garant Komunitného centra:                 Mgr. Andrea Ďuránová

Odborný pracovník Komunitného centra:           Mgr. Olívia Zatrochová

Pracovník Komunitného centra:                           Zuzana Červeňáková

V Komunitnom centre poskytujeme:

Sociálne poradenstvo - v rámci neho vykonávame depistáž klientov, vypisujeme sociálne anamnézy, poskytujeme základné informácie o právach, povinnostiach a o možnostiach riešenia problému a podľa potreby poskytujeme aj informácie na koho sa má klient obrátiť (ÚPSVaR, TSP, škola, OÚ, polícia).

Špecializované sociálne poradenstvo – v rámci neho poskytujeme konkrétnu odbornú pomoc rodine v krízovej situácií.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – v priestoroch KC poskytujeme pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí a dokladov, asistujeme pri spisovaní a podávaní písomných podaní, úradných tlačív, asistujeme pri písomnej komunikácii s úradmi a inštitúciami.

Pomoc pri príprave na školské vyučovanie. Sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia – V komunitnom centre poskytujeme priestor a vhodné podmienky pre písanie domácich úloh, prípravu na školské vyučovanie, tvorbu školských projektov.  Pracovníčky KC  sprevádzajú deti do a zo školského zariadenia. Mapovaním potrieb sme zistili, že v obci je problém s vymeškávaním prvej vyučovacej hodiny, pretože deti sa cestou z domu do školy zabávajú a tak nestíhajú presun do školy. Po vyučovaní pracovníčky KC robia doprovod deťom cestou domov - sprevádzajú deti cez hlavnú cestu a robia dozor na autobusovej zastávke, aby predchádzali úrazom a rozhadzovaniu odpadkov.

Preventívne aktivity – Pravidelne organizujeme preventívne aktivity, ktoré sú predovšetkým zamerané na tieto oblasti: životné prostredie, zdravý životný štýl, choroba špinavých rúk – žltačka, STOP fajčeniu, dopravná výchova. Preventívne aktivity prebiehajú pustením videozáznamu, besedou, rozhovormi a arteterapiou.  Pravidelne, každý utorok v čase o 09:00 do 11:00 hod. organizujeme aktivitu Uplatnenie sa na trhu práce, na ktorej informujeme o voľných pracovných ponukách v okrese a pomáhame klientom vypisovať životopis a žiadosť do zamestnania.

Záujmové aktivity - zastrešujeme záujmové a voľnočasové aktivity na zmysluplné vyplnenie voľného času, ktoré sú rozdelené do týchto oblastí: Arteterapia, Bibilioterapia, Muzikoterapia, Pohybové aktivity, Tvorivá dielňa, Spoločenské hry, Vedomostné kvízy. Tieto aktivity sú organizované pre deti, mládež a seniorov.

Komunitná práca - Komunitné aktivity realizujeme za účelom spájania komunít, pomáhania ľuďom, aby spoločnou aktivitou vyriešili problém miestnej komunity, prípadne zlepšili podmienky svojho života v komunite, podporovali inklúziu a vzájomnú toleranciu.

V spolupráci s obcou sme doposiaľ organizovali tieto komunitné aktivity: Výstup na kopec Ždiar - MDD, MDD v materskej škole, Stavanie májov - Rusadle, Stretnutie seniorov a mládeže, Kladenie vencov pri príležitosti osláv SNP, Zachovávanie baníckych tradícií, Mikuláš.

Kontaktné údaje:

* E- mail:                            niznaslanakc@gmail.com

' Tel. kontakt:                    +421 58 732 54 78

H Nájdete nás na adrese:   Nižná Slaná, Námestie SNP 54, v budove Obecného úradu

OTVÁRACIE HODINY KOMUNITNÉHO CENTRA

Obce Nižná Slaná

Prevádzkový čas

Obedňajšia prestávka

Prevádzkový čas

Pondelok

08:00 – 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 14:30

Utorok

08:00 – 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 14:30

Streda

08:00 – 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 16:30

Štvrtok

08:00 – 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 14:30

Piatok

08:00 – 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 13:30

Sobota

Zatvorené

Zatvorené

Zatvorené

Nedeľa

Zatvorené

Zatvorené

Zatvorené

Radi Vás v našom komunitnom centre uvítame a pomôžeme Vám.

Kolektív zamestnancov komunitného centra.

Stavanie májov – Rusadle

Za krásneho slnečného počasia sa v sobotu, dňa 19. mája 2018 v našej obci tradične konala slávnosť Stavania májov. O druhej hodine poobede sa zišli občania Nižnej Slanej pri zvonici Turnička, odkiaľ sa v sprievode presunuli pred Obecný úrad. Na začiatku sprievodu išli deti z Materskej školy s ich pani učiteľkami, ktorých doprevádzali členovia folklórnej skupiny Slanka spolu s obyvateľmi obce. Pred obecným úradom pracovníčky Komunitného centra odovzdali vyzdobený kruh, ktorý sa pripevnil o konštrukciu. Členky speváckej skupiny Slanka, za veselého spevu vyzdobili máj farebnými stuhami, ktorý tento rok osádzali starí členovia hasičského zboru. Bohužiaľ konštrukcia tento rok neudržala nápor, nalomila sa a preto z bezpečnostných dôvodov nebolo možné osadiť máju. Dočasne sa upevnil len vyzdobený kruh. Po tomto akte sa všetci zúčastnení presunuli k tribúne, na ktorej mala sprievodné slovo Ing. Elena Stančíková a následne sa k zúčastneným občanom prihovoril starosta obce Ing. Ján Vieloha, ktorý prisľúbil, že máj bude dodatočne osadený. Prísľub starostu obce bol v pondelok naplnený. O kultúrny program sa postarala spevácka skupina Slanka a deti z Materskej školy pod vedením Mirky Herčkovej a Ľudmily Kasperovej. Po ukončení programu boli vystupujúci odmenení potleskom a deti sladkosťami.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa na chvíľu pozastavili a prišli si pripomenúť ľudové tradície. Vďaka Vám sa nám naďalej darí udržať ľudové zvyky v našej obci.