Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Terénna sociálna práca v obci

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

          Terénna sociálna práca ukončila svoju činnosť 31.08.2019

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

  • Zmluva o spolupráci číslo: N20160126001
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.03.2016.
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:
Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Anna Gunárová
Terénna pracovníčka/pracovník: Lýdia Tomášiková
Terénna pracovníčka/pracovník: Mgr. Loriána Anderková
E- mail: tspniznaslana@ gmail.com
Tel. kontakt: +421 917 658 207
Adresa kancelárie: Letná 55, 049 23 Nižná Slaná

Naša kancelária sa nachádza v obci Nižná Slaná v budove poštového úradu (požiarna zbrojnica).


Naše sociálne pracovisko je v činnosti už štvrtý rok. V máji 2013 sa začala vykonávať terénna sociálna práca v obci Nižná Slaná dvomi pracovníčkami. Terénna sociálna pracovníčka Bc. Dobruša Borošová a asistentka terénnej sociálnej pracovníčky Loriána Anderková. Projekt bol realizovaný Fondom sociálneho rozvoja (FSR) a neskôr Implementačnou agentúrou zamestnanosť a sociálna inklúzia (IAZaSI). Tento projekt bol ukončený 30.10.2016. 

Od marca 2016 pokračuje projekt terénnej sociálnej práce v obciach v projekte NP TSP I prostredníctvom IAMPSVaR. Nadviazali sme na prácu z predošlého projektu, ktorý bol pozitívne hodnotený aj na konferencii v novembri 2016 v Bratislave. 

Snažíme sa poskytovať pomoc občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní si svoje problémy riešiť samostatne.                                       Kategórie intervencií terénnej sociálnej práce:

  1. Zamestnanosť: intervencie smerujúce k zvýšeniu šance uplatniť sa na trhu práce a k udržaniu existujúcich pracovných miest. Asistencia pri vyhľadávaní zamestnania – vyhľadávanie voľných pracovných miest, komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi, asistencia pri písaní životopisov, asistencia pri písaní žiadostí do zamestnania, asistencia pri písaní motivačných listov a pod. Zvyšovanie kvalifikácie klientov za účelom získania alebo udržania pracovných miest – vyhľadávanie, sprostredkovanie rekvalifikácie, doplnkového vzdelávania a pod.
  2. Bývanie: intervencie smerujúce k zvýšeniu štandardu bývania, či udržaniu vyhovujúceho štandardu bývania. Právne úkony – asistencia pri legalizácii stavieb a pozemkov, asistencia pri zmene vlastníka nehnuteľnosti alebo pozemku, asistencia pri vyhotovení žiadosti o nájomné byty, asistencia pri získaní stavebného povolenia. Administratíva spojená s bežným chodom domácnosti – asistencia pri riešení poplatkov za vodné, stočné, elektrinu, plyn, palivové drevo, asistencia pri zapojení dodávky vody, elektrickej energie a plynu. Praktický chod domácnosti a skvalitňovanie podmienok bývania – poradenstvo v oblasti starostlivosti o domácnosť, poradenstvo pri zveľaďovaní príbytkov, dbanie na dodržiavanie hygieny interiéru a exteriéru.
  3. Zdravie: intervencie zamerané na zlepšenie zdravotného stavu klientov alebo zachovanie vyhovujúceho zdravotného stavu klientov a intervencie zameraní na zvýšenie dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti. Spolupráca so zdravotnými zariadeniami – spolupráca a konzultácie s lekármi, pomoc s objednávaním klientov na odborné vyšetrenia, asistencia pri výbere liekov, asistencia pri prepustení klientov z nemocnice a pod.  Asistencia a poradenstvo v oblasti zdravia a hygieny – podpora klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí, poradenstvo v oblasti osobnej hygieny a čistoty domácností a prostredia, poradenstvo a motivácia k očkovaniu a pod.
  4. Sociálno- patologické javy: intervencie zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, ako aj na zmiernenie a elimináciu ich negatívnych ich negatívnych dopadov u ľudí z cieľovej skupiny. Asistencia pri riešení problémov súvisiacich so závislosťami – riešenie problémov spätých s drogovou závislosťou, alkoholizmom, gamblerstvom a pod.  Asistencia a prevencia v oblasti kriminality – prevenčné aktivity a poradenstvo  súvisiace s problémami zanedbávania starostlivosti o deti a zverenú osobu, prevencia pri problémoch záškoláctva v spolupráci so základnou školou.
  5. Financie a hospodárenie: intervencie zamerané na zvyšovanie ekonomickej gramotnosti klientov, poradenstvo smerujúce k zlepšeniu ekonomickej situácie domácností klientov. Vedenie klientov k efektívnemu hospodáreniu s finančnými prostrediami – poradenstvo a motivácia k sporeniu, objasňovanie faktúr, poradenstvo týkajúce sa splátkového kalendára, pomoc s vypisovaním poštových poukazov. Exekúcie – asistencia pri komunikácií s exekútorom, asistencia a poradenstvo týkajúce sa zablokovania účtov a pod.
  6. Vzdelávanie a spolupráca so školou: intervencie smerujúce k zvyšovaniu kvalifikácie klientov a ich detí, intervencie zamerané na dostupnosť vzdelávacích inštitúcií. Spolupráca so základnou školou – asistencia ohľadom zaraďovania do 1 ročníka, do MŠ a pod.
  7. Sociálne zabezpečenie: intervencie smerujúce k zabezpečeniu benefitov a k plneniu povinností vyplývajúcich z príslušnosti v systéme sociálneho zabezpečenia štátu. Intervencie v súvislosti so stratou zamestnania a nezamestnanosťou – spolupráca s ÚPSVaR, pomoc s vybavovaním sociálnych a štátnych dávok. Pomoc s umiestnením do náhradného bývania napríklad zariadenie pre seniorov. Asistencia pri umiestnení do detských domovov, krízového centra, náhradnej osobnej starostlivosti. Pomoc klientom s vybavovaním dôchodkov – starobných, invalidných a podobne, spolupráca so sociálnou poisťovňou.

Počas celého výkonu terénnej práce  sme v našej obci toho zažili naozaj veľa. Stretli sme sa aj s vážnymi chvíľami, keď sme pomáhali klientom riešiť ťažké životné situácie. Naučili sme sa počúvať, poradiť, byť trpezliví. Ale našťastie boli aj veselé zážitky, ktoré nám vyvodili úsmev na tvári. Naša práca v jednotlivých oblastiach pomoci prebieha priamo v teréne v rodinách klientov. Práca v teréne má pozitívny dopad na otvorenosť klientov. Uvedomujeme si, že výraznejšiu zmenu životného štýlu u klientov dosiahneme len dlhotrvajúcim systematickým pôsobením. Neočakávame, že sa výsledky sociálnej práce ukážu hneď, ale veríme, že naša práca je pre ľudí osožná a zmysluplná.

PRACOVNÁ DOBA

Pondelok: 7 : 30 – 12 : 00   12:30 – 15: 30

Utorok 7 : 30 – 12 : 00   12:30 – 15: 30

Nižnoslanská Baňa

Streda 7 : 30 – 12 : 00   12:30 – 17: 00

Štvrtok 7 : 30 – 12 : 00   12:30 – 15: 30

Nižnoslanská Baňa

Piatok 7 : 30 – 12 : 00   12:30 – 14: 00