Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Referendum

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022

v y h l á s i l a prezidentka Slovenskej republiky r e f e r e n d u m, v ktorom voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
  • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
  • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
  • Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
  • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
  • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
  • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
  • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
  • Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

Deň konania referenda bude

sobota 21. januára 2023
od 7:00 hod. do 22:00 hod.


INFORMÁCIE PRI VOĽBE

1. Informácie pre voliča

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Ak nie je hlasovací lístok upravený ustanoveným spôsobom (zakrúžkovaním iba jednej z odpovedí) je neplatný.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nesprávne upravený hlasovací lístok znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.


2. Volebné okrsky

Na základe rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 Z. z., zo dňa 04.11.2022, na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 o vyhlásení referenda a v súlade s § 8 ods. 1 a §195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje starosta obce Nižná Slaná spoločné volebné okrsky a volebné miestnosti pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21.januára 2023 nasledovne:

Okrsok: 01

Miestnosť: Obradná miestnosť v budove obecného úradu
Námestie SNP 54/5, Nižná Slaná


Okrsok: 02

Miestnosť: Úradovňa v budove bývalej kolkárne
Dobšinská 1084/1, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa


Lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií je do 24. novembra 2022 a lehota na ich prvé zasadanie do 5. decembra 2022.


3. Zapisovatelia okrskových volebných komisií

Starosta obce Nižná Slaná v súlade s § 19 ods. 4 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie 01 Nižná Slaná vymenoval:

Zuzanu Vandrášikovú

Starosta obce Nižná Slaná v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie 02 Nižnoslanská Baňa vymenoval:

Mgr. Tomáša Ladňáka4. Určenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa, na ktorú môžete zasielať oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum konané dňa 21.01.2023:

podatelna@niznaslana.sk


5. Hlasovací preukaz

Počas konania referenda sa nezabudnite preukázať volebnej komisii občianskym preukazom.

Pokiaľ máte záujem o vybavenie hlasovacieho preukazu, aby ste mohli voliť aj mimo svojho trvalého bydliska, je nutné o tento preukaz osobne alebo pomocou splnomocnenca požiadať v úradných hodinách na obecnom úrade v Nižnej Slanej najneskôr do piatka 20. januára do 12:00 hod.


6. Prenosná volebná schránka

Pokiaľ máte záujem o hlasovanie prostredníctvom prenosnej urny kvôli zdravotným dôvodom, môžete záujem nahlásiť na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na čísle 058 788 31 21.


7. Špeciálny spôsob hlasovania (v prípade ochorenia chorobou COVID-19)

Upozorňujeme všetkých, ktorí momentálne trpia chorobou COVID-19 a majú záujem o hlasovanie, že musia požiadať o špeciálny spôsob hlasovania. Voľbu vykonajú do prenosnej schránky, ktorú zabezpečí špeciálny volebná komisia v Rožňave, ktorá sa dostaví za Vami v deň konania referenda do miesta, kde sa zdržiavate. Záujem nahlásite telefonicky Okresnému úradu Rožňava na číslach:

058/732 27 18

058/732 27 11

Všetky potrebné informácie Vám podáme aj na obecnom úrade alebo ich nájdete na webových stránkach Okresného úradu Rožňava.


8. Tlačivá a formuláre


Zoznam volieb: