Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľby do orgánov samosprávy obce

Voľby do orgánov samosprávy obce Nižná Slaná sa budú konať

v sobotu 29. októbra 2022
od 7:00 do 20:00 h.

Všetky potrebné materiály nájdete na tejto stránke.


Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

Obec Nižná Slaná uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznamy kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v obci Nižná Slaná.

A. Kandidáti na starostu obce Nižná Slaná

 1. Tibor Jerga, 51 r. starosta, nezávislý kandidát
 2. Ján Vieloha, Ing., 59 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia

B. Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná

Volebný obvod č. 01 Nižná Slaná

 1. Stanislav Beňo, 61 r., dôchodca, nezávislý kandidát
 2. Maroš Bober, 49 r., mechanik, Hlas - sociálna demokracia
 3. Martin Gallík, Ing., 68 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
 4. Martin Gazdík, Ing., 31 r., nezamestnaný, Smer - sociálna demokracia
 5. Branislav Grančák, 42 r., štátny zamesntanec, Smer - sociálna demokracia
 6. Edita Grančáková, 49 r., kontrolórka, Smer - sociálna demokracia
 7. Martin Gunár, 48 r., výrobný pracovník, Smer - sociálna demokracia
 8. Milan Gunár, 38 r., živnostník, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 9. Ondrej Gunár, 22 r., nezamestnaný, Kresťanská únia
 10. Stanislav Gunár, 29 r., pedagogický asistent, Hlas - sociálna demokracia
 11. Ján Junger, 34 r., vodič, Kresťanskodemokratické hnutie
 12. Beáta Jungerová, 53 r., zdravotná sestra, Hlas - sociálna demokracia
 13. Milena Kolesárová, Mgr., 52 r., sociálna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
 14. Lucia Oroszová, 34 r., učiteľka, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola
 15. Milan Šofranko, 40 r., vodič, Smer - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Volebný obvod č. 02 Nižnoslanská Baňa

 1. Roman Anderko, 31 r., podnikateľ, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola
 2. Zdeněk Anderko, 51 r., robotník, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola
 3. Tibor Jerga, 51 r., starosta, nezávislý kandidát
 4. Simona Karičková, 27 r., živnostníčka, Smer - sociálna demokracia
 5. Ondrej Kašai, 64 r., dôchodca, Hlas - sociálna demokracia
 6. Simona Kravcová, 32 r., živnostníčka, Smer - sociálna demokracia (vzdala sa kandidatúry)
 7. Adrián Mako, 18 r., nezamestnaný, Kresťanská únia
 8. Monika Maková, 54 r., predavčka, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola
 9. Nataša Maková, 57 r., upratovačka, Krasťanskodemokratické hnutie
 10. Lucia Tökölyová, 33 r. nezamestnaná, Smer - sociálna demokracia
 11. Zoltán Tóth, 63 r., Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.


INFORMÁCIE PRI VOĽBE

1. Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


2. Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva v v Nižnej Slanej môže byť zvolený občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

3. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Slaná podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 4/4/2022 A zo dňa 16. 06. 2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej bude mať 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v 2 volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode číslo 01, ktorý zahŕňa obec Nižná Slaná sa volí 5 poslancov.
Vo volebnom obvode číslo 02, ktorý zahŕňa: časť Nižnoslanská Baňa sa volia 4 poslanci.

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 4/4/2022 B zo dňa 16. 06. 2022 určilo výkon funkcie starostu obce Nižná Slaná pre nové volebné obdobie r. 2022 - 2026 v rozsahu jedna (1,0), tzn. v plnom rozsahu.


4. Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bol v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovaný

Mgr. Tomáš Ladňák.


5. Zapisovatelia okrskových volebných komisií

Starosta obce Nižná Slaná v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie 01 Nižná Slaná vymenoval:

Bc. Sylviu Čipkovú

Starosta obce Nižná Slaná v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie 02 Nižnoslanská Baňa vymenoval:

Ing. Janu Gallovú


6. Volebné okrsky

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. zo dňa 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov a v súlade s § 8 ods. 1 a §195a ods. 4 písm. a)  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce určil spoločné volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia  dňa 29. októbra 2022 v obci Nižná Slaná nasledovne:


Okrsok: 01

Miestnosť: Obradná miestnosť v budove obecného úradu
Námestie SNP 54/5, Nižná Slaná


Okrsok: 02

Miestnosť: Úradovňa v budove bývalej kolkárne
Dobšinská 1084/1, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa


Pre voľby do orgánov samosprávy obcí sú vyššie určené volebné okrsky zaradené do volebných obvodov schválených uznesením obecného  zastupiteľstva v Nižnej Slanej  nasledovne:

Volebný obvod č. 01:  okrsok č. 01
Volebný obvod č. 02:  okrsok č. 02


Zoznam volieb: