Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019

 28.10.2021

Obec Nižná Slaná podľa ustanovenia § 2b, § 2c a § 6 zákona č. 363/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Vyhlášky ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb


vydáva

Dodatok č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE NIŽNÁ SLANÁ č. 02/2019

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Nižná Slaná.

Dodatok č. 1 sa nachádza v dokumente nižšie.

Tibor Jerga
starosta obce


Zoznam článkov:

1