Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižná Slaná na roky 2021 - 2024

 16.06.2021

Komunitný plán sociálnych služieb obce je strednodobý strategický dokument, ktorého cieľom je:

 • poznať plány a potreby obce ako poskytovateľa sociálnych služieb
 • poznať požiadavky a potreby občanov obce ako príjemcov sociálnych služieb
 • rozšíriť a skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb pre všetky cieľové skupiny
 • koordinovať ponuky a potreby v oblasti sociálnych služieb
 • vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku alebo
 • zhoršovania nepriaznivých sociálnych situácií
 • podporovať trvalo udržateľný rozvoj obce.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižná Slaná je určený predovšetkým pre:

 • občanov v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením
 • obyvateľov obce Nižná Slaná v hmotnej a sociálnej núdzi
 • dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnené skupiny nezamestnaných
 • nezamestnaných bez vzdelania, s nízkym stupňom vzdelania
 • starších obyvateľov obce, ktorí potrebujú pomoc
 • mladé rodiny s deťmi, osamelých rodičov s deťmi
 • obyvateľov obce Nižná Slaná, ktorí sa dočasne ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu
 • náhodných udalostí
 • obyvateľov obce.

Komunitný plán sociálnych služieb v obci Nižná Slaná je otvorený dokument vypracovaný na obdobie rokov 2021 – 2024. Obec Nižná Slaná vypracúva tento dokument s cieľom vytvoriť podmienky pre systematické a dlhodobé riešenie problémov občanov ohrozených sociálnou inklúziou v obci. Komunitný plán sociálnych služieb vychádza zo základných strategických dokumentov vypracovaných na úrovni národnej a regionálnej a z platnej legislatívy pre sociálnu oblasť. Dokument je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Slaná a s Územným plánom obce.Zoznam článkov: