Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 16.11.2021

Obec Nižná Slaná, Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva 

NÁVRH NA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Číslo 3/2021

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Návrh textu všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 je v dokumente pod týmto článkom.

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 16. 11. 2021

Zverejnený na internetovej stránke obce: 16. 11. 2021

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:16. 11. 2021Zoznam článkov:

1