Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Slaná na roky 2021- 2027

 16.06.2021

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Slaná na roky 2021 – 2027 vo verzii 0.5 (ďalej len „PHSR“) je základný strategický dokument obce, ktorý definuje poslanie, ciele, rozvoj, program a prostriedky potrebné na trvalý rozvoj obce podľa daného obdobia. Základným cieľom dokumentu je dlhodobý, harmonizovaný rozvoj obce v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja a ďalšími strategickými dokumentami územnej samosprávy v Slovenskej republike. Program je základným nástrojom pre plánovanie rozvoja obce v strednodobom horizonte, pričom je nutné jeho obsah po skončení jeho platnosti obmieňať a aktualizovať v zámere zachovanie jeho neustálej relevancie pre ďalší obecný rozvoj a strategické plánovanie.

PHSR je predkladaný vo verzii 0.5, čiže definuje zatiaľ len základné ciele a stratégie bez bližšieho doplánovania konkrétnej stratégie, ktorá môže byť použitá ďalej pri fungovaní obce. Táto verzia bude ďalej doplnená a rozširovaná podľa potrieb, námietok a pripomienok obyvateľov obce, aktérov štátnej správy a orgánov obce, aby bol naplnený základný cieľ spoluúčasti rôznorodého spektra aktérov na vytvorení tohto dokumentu vo svojej finálnej podobe. Strategický dokument bol tvorený v tejto fáze predovšetkým orgánmi obce Nižná Slaná a slúži ako základný vodiaci bod pre ďalšiu činnosť v najbližšom krátkom čase.

PHSR môže byť postupom času spolu so zmenou vedenia či orgánov obce redefinovaný, obmieňaný a korigovaný. Jeho existencia je nutná pre obec, ktorá má záujem čerpať štrukturálne fondy od rôznych orgánov a aktérov a pomáha im zistiť, či dané výdaje a žiadosti sú oprávnenými nákladmi a či sú v súlade s dlhodobými zámermi a plánmi obce.


Zoznam článkov: