Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 23.11.2021

Obec Nižná Slaná v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

pozemok:                      KN-C parcelné číslo 792/17
výmera:                         33 m2
druh:                              zastavaná plocha a nádvorie
vlastník:                        Obec Nižná Slaná
k. ú.:                              Nižná Slaná.

Pozemok vznikol geometrickým plánom č. 36 210 161 – 124/2021 vyhotovenom 14. 09. 2021 a úradne overeným Okresným úradom Rožňava, katastrálny odbor, č. 309/2021 dňa 28. 09. 2021.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Predmetný pozemok je ohraničený múrom, ktorý ho oddeľuje od plochy obecných komunikácii na pozemkoch KN-C 792/10, 792/9, 792/1 a je prístupný iba z pozemku KN-C č. 790/1 vo vlastníctve Zdeněka Anderka a Boženy Anderkovej, t. j. je pričlenený k dvoru vlastníkov. Pre Obec Nižná Slaná nie je pozemok potrebný, nakoľko k nemu nemá prístup. Predajom novovytvorenej parcely sa tak vysporiadajú vlastnícke vzťahy a nové zameranie bude rešpektovať predmetný stav v teréne.

Kupujúci:

meno a priezvisko:       Zdeněk Anderko a Božena Anderková, r. Tomiová
                                      (kúpa do majetkového spoluvlastníctva manželov)
trvalé bydlisko              Dobšinská 55, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa

Kúpna cena:

cena za 1 m2:                3,33 EUR
cena za 33 m2:              109,89 EURZoznam článkov:

1