Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Overovanie listín

Materiály na rokovanie OZ č. 08/2022

 • 18.11.2022 | 0.89 Mb
  Nájomná zmluva: Obec Nižná Slaná a Obecný podnik Nižná Slaná, s. r. o.

Materiály na rokovanie OZ č. 07/2022

 • 18.11.2022 | 2.76 Mb
  Inventarizácia dlhodobého majetku obce
 • 18.11.2022 | 0.19 Mb
  Zmluva s VSD, a. s.
 • 18.11.2022 | 2.67 Mb
  Zámena nehnuteľného majetku obce: Tibor Jerga a Obec Nižná Slaná
 • 18.11.2022 | 0.43 Mb
  Správy hlavného kontrolóra obce
 • 18.11.2022 | 0.39 Mb
  Prenájom nehnuteľného majetku obce: Tibor Vierg

Materiály na rokovanie OZ č. 06/2022

 • 09.08.2022 | 0.68 Mb
  Druhá zmena rozpočtu
 • 09.08.2022 | 0.5 Mb
  Úverový produkt
 • 09.08.2022 | 1.06 Mb
  Zabezpečenie čistenia Kobeliarovského potoka
 • 09.08.2022 | 1.05 Mb
  Všeobecne záväzná nariadenie č. 03/2022
 • 09.08.2022 | 0.71 Mb
  Opravné uznesenie: Odpredaj pozemku - Marian Kocsis
 • 09.08.2022 | 2.21 Mb
  Nadobudnutie majetku dražbou - Bane Spišská Nová Ves, a. s. v likvidácii
 • 09.08.2022 | 0.31 Mb
  Žiadosti o NFP
 • 09.08.2022 | 0.6 Mb
  Vodomer v časti Nižnoslanská Baňa
 • 09.08.2022 | 0.69 Mb
  Plán kontrolnej čiínnosti hlavného kontrolóra obce Nižná Slaná na II. polrok 2022

Materiály na rokovanie OZ č. 04/2022

 • 12.06.2022 | 0.18 Mb
  Stanovisko hlavného kotrolóra obce Nižná Slaná k Záverečnému účtu obce za rok 2021
 • 12.06.2022 | 0.14 Mb
  Správy z kontroly - dotácie
 • 12.06.2022 | 1.35 Mb
  Záverečný účet obce Nižná Slaná za rok 2021
 • 15.06.2022 | 1.32 Mb
  VZN č. 02/2022 o organizácii miestneho referenda
 • 12.06.2022 | 0.98 Mb
  Prenájom majetku obce - Bar Vanesska
 • 12.06.2022 | 0.63 Mb
  Odpredaj majetku obce - Marián Kocsis
 • 12.06.2022 | 0.63 Mb
  Odpredaj majetku obce - Ján Ondrej
 • 12.06.2022 | 15.36 Mb
  Vysporiadanie pozemkov od SPF - delimitácia ul. Mierová
 • 12.06.2022 | 0.1 Mb
  Kronikár obce
 • 12.06.2022 | 0.12 Mb
  Voľby do samosprávnych orgánov obce
 • 15.06.2022 | 0.36 Mb
  Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - Linda Kónyová

Materiály na rokovanie OZ č. 02/2022

 • 06.04.2022 | 0.86 Mb
  Odpredaj pozemku - Ernek & Gunárová
 • 06.04.2022 | 1.57 Mb
  Bar Vanesska
 • 06.04.2022 | 2.16 Mb
  Zámena pozemkov vo vlastníctve obce
 • 06.04.2022 | 0.57 Mb
  Plat starostu obce
 • 07.04.2022 | 0.88 Mb
  Zahájenie exekučných konaní voči právnickým osobám
 • 07.04.2022 | 0.47 Mb
  Vzdanie sa funkcií Ing. Martina Gallíka v orgánoch obce

Materiály na rokovanie OZ č. 01/2022

 • 18.03.2022 | 0.84 Mb
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná Slaná č. 01/2022, ktorým sa mení a dopĺňa znenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 04/2021 o zmene názvu ulice Stará osada
 • 18.03.2022 | 1.04 Mb
  Programové plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Nižná Slaná na roky 2021 – 2024 za rok 2021
 • 18.03.2022 | 0.6 Mb
  Programové plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Nižná Slaná na roky 2021 – 2027 za rok 2021
 • 18.03.2022 | 0.41 Mb
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nižná Slaná za rok 2021
 • 18.03.2022 | 0.86 Mb
  Odpredaj pozemku: Ladislav Orosz, Lucia Oroszová
 • 18.03.2022 | 1.2 Mb
  Zámery odpredaja pozemkov vo vlastníctve Obce Nižná Slaná
 • 18.03.2022 | 1.04 Mb
  Zmena nájomcu pre bar Vanesska vo vlastníctve Obce Nižná Slaná
 • 18.03.2022 | 0.72 Mb
  Zámer vytvorenia pracovných miest pre šičky
 • 18.03.2022 | 0.96 Mb
  Nájom pozemku a rekonštrukcia vodovodu pod pozemkom KN C č. 802/1 v k. ú. Nižná Slaná, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa