Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 06/2023

 15.12.2023

V zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná č. 06/2023, ktoré sa uskutoční:


v piatok 15. decembra 2023 o 15:30 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Slanej.


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
 2. Rozpočet obce Nižná Slaná
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026
  2. Návrh rozpočtu obce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026
 3. Všeobecne záväzné nariadenia a predpisy obce
  1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Slaná č. 07/2023 o nakladaní s odpadmi na území obce Nižná Slaná
  2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Slaná č. 08/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Slaná č. 09/2023 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
 4. Kúpa, predaj a prenájom
  1. Zmena podmienok nájomnej zmluvy: Simona Žori (Kaderníctvo)
 5. Podnety občanov
  1. Bc. Dobruša Borošová – žiadosť o odstránenie schodov k rodinnému domu
 6. Rôzne
 7. Ukončenie zasadnutia


1

Zápisnice obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 - 2022

Materiály na zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022