Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 05/2023

 14.11.2023

V zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná č. 05/2023, ktoré sa uskutoční:


v utorok 14. novembra 2023 o 16:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Slanej.


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
 2. Všeobecne záväzné nariadenia a predpisy obce
  1. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
  2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Slaná č. 06/2023 o cenách pozemkov pri odpredaji, kúpe a zámene nehnuteľného majetku obce Nižná
 3. Správy hlavného kontrolóra obce
  1. Správa z kontroly čerpania rozpočtu obce k 30. 06. 2023
  2. Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2002 Z. z. pre zverejňovaní na internetovej stránke obce
 4. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľného majetku obce
  1. Oprava: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Nižná Slaná a Ing. Milošom Pukanským, PharmDr. Evou Kissovou
  2. Oprava: Zmluva o nájme medzi Obcou Nižná Slaná a Ing. Milošom Pukanským, PharmDr. Evou Kissovou
 5. Projekty a výzvy
  1. Environmentálny fond: Zlepšenie zberu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Nižná Slaná
 6. Kultúra
  1. Kronika obce Nižná Slaná za rok 2022
  2. Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nižná Slaná
 7. Rôzne
 8. Ukončenie zasadnutia

Tibor Jerga
starosta obce


Zápisnice obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 - 2022

Materiály na zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022