Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 03/2024

 24.04.2024

V zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná č. 03/2024, ktoré sa uskutoční:


v stredu 24. apríla 2024 o 16:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Slanej.


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. Program zasadnutia zastupiteľstva
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
 2. Všeobecne záväzné nariadenia obce Nižná Slaná
  1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Slaná č. 02/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Nižná Slaná
  2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Slaná č. 03/2024 o nakladaní s odpadmi na území obce Nižná Slaná
 3. Hlavný kontrolór obce Nižná Slaná
  1. Správa o kontrolnej činnosti kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zverejňovaní na internetovej stránke obce
  2. Správa z kontroly odvodov do sociálnej poisťovne za obdobie roka 2023
  3. Správa z kontroly daňových nedoplatkov a prebiehajúcich exekúcií v kontrolovanom subjekte v roku 2023
 4. Revízia uznesení obecného zastupiteľstva
  1. Zrušenie uznesenia č. 02/2023/9 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Slanej č. 02/203 dňa 24. 04. 2023
 5. Kúpa, predaj, zámena, prenájom pozemkov
  1. Zámena pozemkov KN-E 2012/3, 2013/2, 1989 a pozemkov KN-E 1044/8 a 1044/9 v k. ú. Nižná Slaná: Obec Nižná Slaná a Tibor Jerga
  2. Odkúpenie pozemku: KN-C 830/123 a KN-C 830/125 v k. ú. Nižná Slaná
  3. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – stavba na ul. Námestie baníkov 1052/2, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa
 6. Výzvy a projekty
  1. Projekt domova sociálnych služieb
  2. Vodozádržné opatrenia: Kobeliarovský potok
  3. Fotovoltické panely a opatrenia zelených striech
 7. Dotácie z rozpočtu obce Nižná Slaná
  1. Miestny odbor Matice slovenskej Nižná Slaná
 8. Plat zamestnancov vo verejnom záujme
  1. Plat starostu obce
  2. Plat hlavného kontrolóra obce
 9. Zmena územného plánu
  1. Žiadosť Štefana Bubenčíka o zmenu v územnom pláne obce Nižná Slaná
  2. Zapracovanie návrhov Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Nižná Slaná
 10. Obecný podnik Nižná Slaná, s.r.o. r.s.p.
  1. Rámcová zmluva s Obcou Nižná Slaná
  2. Výročná správa za rok 2023
 11. Rôzne
 12. Ukončenie zasadnutia


V Nižnej Slanej dňa 18. 04. 2024.


Tibor Jerga
starosta obce


Zápisnice obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 - 2022

Materiály na zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022