Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 02/2024

 14.02.2024

V zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná č. 02/2024, ktoré sa uskutoční:


v stredu 14. februára 2024 o 16:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Slanej.


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. Program zasadnutia zastupiteľstva
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
 2. Všeobecne záväzné nariadenia obce Nižná Slaná
  1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Slaná č. 01/2024 o poskytovaní finančnej pomoci občanom obce Nižná Slaná
 3. Spolupráca s inými organizáciami
  1. Ukončenie Zmluvy o spolupráci: Obec Nižná Slaná & Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Rožňava
  2. Zmluva o spolupráci: Obec Nižná Slaná & Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Rožňava
  3. Zmluva o financovaní: Obec Nižná Slaná & Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Rožňava
 4. Hlavný kontrolór obce Nižná Slaná
  1. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024
  2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nižná Slaná za rok 2023
  3. Správa z kontroly plnenia stavu a vývoja dlhu obce za rok 2023
  4. Správa o kontrole prevodu nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota prevýšila sumu 20 000 € za rok 2023
  5. Správa z kontroly plnenia uznesení
 5. Jednoduché pozemkové úpravy
  1. Začatie jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nižná Slaná
 6. Kúpa, predaj, zámena, prenájom pozemkov
  1. Zámer zámeny pozemkov: KN-E 2012/3, 2013/2, 1989 a časti pozemku KN-E 2277/2 v k. ú. Nižná Slaná
  2. Zámer odkúpenia pozemku: KN-C 830/123 a KN-C 830/125 v k. ú. Nižná Slaná
 7. Výzvy a projekty
  1. Zapojenie sa do projektu „Asistencia obciam s prítomnosťou MRK pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami (NP-A-PVP)“ s kódom 401406DPU9
  2. Zapojenie sa do projektu „Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami“ (PSK-MZP-003-2023-DV-KF)
  3. Zapojenie sa do projektu „Triedený zber komunálnych odpadov“ (PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR)
 8. Obecný podnik Nižná Slaná, s.r.o. r.s.p.
  1. Vyčlenenie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu
 9. Rôzne
 10. Ukončenie zasadnutia

V Nižnej Slanej dňa 10. 02. 2024.


Tibor Jerga
starosta obce


1

Zápisnice obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 - 2022

Materiály na zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022