Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 04/2024

 24.06.2024

V zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná č. 04/2024, ktoré sa uskutoční:


v pondelok 24. júna 2024 o 16:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Slanej.Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Program zasadnutia zastupiteľstva
  3. Kontrola plnenia uznesení
 2. Všeobecne záväzné nariadenia obce Nižná Slaná
  1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Slaná o podmienkach držania psov v obci Nižná Slaná
  2. Cenník Obecného podniku Nižná Slaná, s.r.o. r.s.p.
 3. Hlavný kontrolór obce Nižná Slaná
  1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nižná Slaná na II. polrok
  2. Stanovisko k záverečnému účtu obce Nižná Slaná za rok 2023
 4. Financie obce Nižná Slaná
  1. Záverečný účet obce Nižná Slaná za rok 2023
  2. Vytvorenie rezervného fondu pre rok 2024
 5. Majetok obce
  1. Nadobudnutie do majetku obce: miestna komunikácia – ul. Rožňavská
  2. Nadobudnutie do majetku obce: miestna komunikácia – cesta na osadu
 6. Kúpa, predaj, zámena, prenájom pozemkov
  1. Nadobudnutie nehnuteľného majetku: KN-C č. 830/123 a KN-C 830/125 v k. ú. Nižná Slaná
  2. Prevod nehnuteľného majetku obce: KN-C č. 928/4 v k. ú. Nižná Slaná
  3. Zámena nehnuteľného majetku obce: majetkové usporiadanie ul. Hutnícka
  4. Ponuka na odpredaj bytových jednotiek v bytovom dome na ul. Mierová 1042/17
 7. Výzvy a projekty
  1. Projekt: Vybudovanie nových kapacít v materskej škole Nižná Slaná
  2. Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná II.
  3. Projekt: Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK žijúcich v obci Nižná Slaná
  4. Projekt: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd v obci MRK
  5. Projekt: Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Nižná Slaná
 8. Verejné obstarávanie
  1. Stavebné práce – 16 nájomných bytových jednotiek
 9. Územný plán obce Nižná Slaná
  1. Zadávací list: Návrhy Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Nižná Slaná
 10. Obecný podnik Nižná Slaná, s.r.o. r.s.p.
  1. Výročná správa za rok 2023
 11. Strategické dokumenty obce Nižná Slaná
  1. Plán rozvoja obce Nižná Slaná
 12. Rôzne
 13. Ukončenie zasadnutia

Tibor Jerga
starosta obce


1

Zápisnice obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 - 2022

Materiály na zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022