Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 10/2022

 15.12.2022

V zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná č. 10/2022, ktoré sa uskutoční:


vo štvrtok 15. decembra 2022 o 16:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Slanej.


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
 2. Rozpočet obce na rok 2023
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
  2. Rozpočet obce na rok 2023 a návrh rozpočtu obce na roky 2024-2025
  3. Pridelenie dotácie z rozpočtu obce – Miestny odbor Matice slovenskej
  4. Pridelenie dotácie z rozpočtu obce – ECAV Nižná Slaná-Kobeliarovo
 3. Hlavný kontrolór obce
  1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nižná Slaná na I. polrok 2023
  2. Správy hlavného kontrolóra
 4. Všeobecne záväzné nariadenia a predpisy obce
  1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
  2. Rokovací poriadok komisií
  3. Rokovací poriadok obecnej rady
 5. Voľba rady školy
 6. Zmluvné vzťahy obce
  1. Právne služby obce
  2. Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári – slobodáreň
  3. Zmluva o spolupráci medzi Obcou Nižná Slaná a Slovenským rybárskym zväzom
 7. Poverenie na overovanie listín a podpisov
 8. Opravné uznesenie: dovolenka starostu obce
 9. Rôzne
 10. Ukončenie zasadnutia

Tibor Jerga
starosta obce


Zápisnice obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 - 2022

Materiály na zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022