Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 04/2023

 23.08.2023

V zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná č. 04/2023, ktoré sa uskutoční:


v stredu 23. augusta 2023 o 16:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Slanej.


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
 2. Rozpočet obce Nižná Slaná na roky 2023 – 2025
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prvej zmene rozpočtu obce
  2. Prvá zmena rozpočtu obce Nižná Slaná
 3. Územný plán obce Nižná Slaná
  1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Slaná č. 05/2023: Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Slaná
 4. Protesty a upozornenia prokuratúry
  1. Upozornenie prokurátora: Zníženie, resp. odpustenie dane z nehnuteľnosti
  2. Upozornenie prokurátora: Výpožička nehnuteľného majetku obce a nakladanie s majetkom obce
 5. Správy hlavného kontrolóra obce
  1. Správa z kontroly čerpania rozpočtu obce k 30. 06. 2023
 6. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľného majetku obce
  1. Zmluvy o nájme medzi Obcou Nižná Slaná a Ing. Milošom Pukanským, PharmDr. Evou Kissovou
  2. Vyhodnotenie výzvy na predkladanie ponúk a schválenie prenájmu pozemku
 7. Plat hlavného kontrolóra obce
 8. Oprava uznesenia z dôvodu administratívnej chyby
 9. Rôzne
 10. Ukončenie zasadnutia

Tibor Jerga
starosta obce


Zápisnice obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 - 2022

Materiály na zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022