Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 01/2023

 13.02.2023

V zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná č. 01/2023, ktoré sa uskutoční:


vo pondelok 13. februára 2023 o 16:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Slanej.


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
 2. Obecný podnik Nižná Slaná, s. r. o.
  1. Prijatie správy z valného zhromaždenia
  2. Správa o činnosti o hospodárení obchodnej spoločnosti Obecný podnik Nižná Slaná, s. r. o. za rok 2022
  3. Cenník Obecného podniku Nižná Slaná, s. r. o.
 3. Všeobecne záväzné nariadenia obce
  1. VZN o stravovaní v ZŠ s MŠ
  2. VZN o miestnych daniach na území obce
  3. VZN o službách obce
  4. Zrušenie VZN o opatrovateľskej službe
 4. Správy hlavného kontrolóra obce
  1. Správa HK o kontrole vybavovania sťažností a petícií
  2. Správa HK o kontrolnej činnosti HK za rok 2022
 5. Neupotrebiteľné účty obce a finančné záväzky
  1. Účet: TJ Baník
  2. Účet: Zberný dvor Nižná Slaná
  3. Účet: Poliačky
 6. Projekty a investície obce
  1. Dotácia: Zmeny a doplnky územného plánu obce Nižná Slaná
  2. Financovanie: 16 nájomných bytových jednotiek
  3. Projekt: Obnova chaty Poliačky
  4. Projekt: Obnova budovy požiarnej zbrojnice
 7. Kúpa a predaj pozemkov
  1. Pozemky pri ceste I/67
  2. Chodníky
 8. Nájomné zmluvy
  1. Nájomná zmluva: Simona Kravcová
  2. Dodatok k nájomnej zmluve: Kolkáreň
  3. Dodatok k nájomnej zmluve: Potraviny Môj obchod
 9. Kultúra
  1. Oslavy obce a 660. výročia prvej písomnej zmienky
  2. Plán kultúrnych činností na rok 2023
 10. Plat starostu obce
 11. Podnety občanov obce a iných subjektov
  1. Žiadosť: Monika Bolačeková
  2. Žiadosť: EKO AREAL LEWEL, s. r. o.
 12. Rôzne
 13. Ukončenie zasadnutia

Tibor Jerga
starosta obce


1

Zápisnice obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 - 2022

Materiály na zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022