Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 03/2023

 28.06.2023

V zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná č. 03/2023, ktoré sa uskutoční:


v stredu 28. júna 2023 o 16:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Slanej.


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
 2. Záverečný účet obce a konsolidovaná účtovná uzávierka obce Nižná Slaná
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
  2. Záverečný účet obce Nižná Slaná za rok 2022
  3. Konsolidovaná účtovná uzávierka za rok 2022
 3. Obecný podnik Nižná Slaná, s. r. o., r. s. p.
  1. Nadobudnutie hnuteľného majetku
  2. Cenník Obecného podniku Nižná Slaná s. r. o., r. s. p.
 4. Správy hlavného kontrolóra obce
  1. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
  2. Správa z kontroly plnenia rozpočtu obce Nižná Slaná za rok 2022
  3. Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 5. Strategické dokumenty obce Nižná Slaná
  1. Vyhodnotenie plnenia PHSR obce Nižná Slaná na roky 2021 – 2027
 6. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľného majetku obce
  1. Zmluvy o nájme medzi Obcou Nižná Slaná a EUROVIA SK, a. s.
  2. Zmluva o nájme medzi LESMI SR, š. p. a Obcou Nižná Slaná
  3. Vysporiadanie pozemkov od Baní Spišská Nová Ves v likvidácii, š. p.
  4. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemkov medzi obcou Nižná Slaná a Stroje a konštrukcie s.r.o.
 7. Projekty a investície
  1. Obec Nižná Slaná: Multifunkčné ihrisko Nižnoslanská Baňa
 8. Plat starostu obce
 9. Rôzne
 10. Ukončenie zasadnutia

Tibor Jerga
starosta obce


Zápisnice obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 - 2022

Materiály na zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022