Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 02/2023

 24.04.2023

V zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná č. 02/2023, ktoré sa uskutoční:


vo pondelok 24. apríla 2023 o 16:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Slanej.


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
 2. Správy hlavného kontrolóra obce
  1. Správa z kontroly odvodov
 3. Všeobecne záväzné nariadenia a predpisy obce
  1. VZN č. 04/2023, ktorým sa mení VZN č. 01/2023 o mieste a čase zápisu do školy
  2. Zmeny a doplnky Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obec Nižná Slaná
 4. Strategické dokumenty obce Nižná Slaná
  1. Vyhodnotenie plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nižná Slaná na roky 2021 – 2024
  2. Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Slaná na roky 2021 – 2027
 5. Mimoriadne dotácie a finančné príspevky z rozpočtu obce
  1. O-KST Sosna: žiadosť o mimoriadnu dotáciu
  2. Klub dôchodcov: žiadosť o jednorazový finančný príspevok
 6. Kúpa a predaj nehnuteľného majetku obce
  1. Vysporiadanie ulice Hutnícka
  2. Vysporiadanie ulice Rožňavská
  3. Vysporiadanie bývalého internátu v časti Nižnoslanská Baňa
  4. Zámena pozemkov: Obec Nižná Slaná a Tibor Jerga
 7. Projekty a investície
  1. Obec Nižná Slaná: Vytvorenie domova sociálnych služieb v obci Nižná Slaná
  2. Obec Nižná Slaná: Vyhlásenie verejného obstarávania pre stavbu 16 nájomných bytových jednotiek
  3. Riešiteľská skupina Slaná: Čistička banských vôd
 8. Kronika obce
 9. Rôzne
 10. Ukončenie zasadnutia

Tibor Jerga
starosta obce


Zápisnice obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 - 2022

Materiály na zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022